Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 4

Natigil ang mga patrabaho

1 Nabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayo ng mga nagbalik mula sa pagkatapon ang santuwaryo ni Yaweng Diyos ng Israel. 2 Kaya pinuntahan nila sina Zorobabel, Josue at ang mga pinuno ng mga angkan, at sinabi sa kanila: “Gusto namin kayong tulungan sa muling pagtatayo dahil tumatawag din kami sa inyong Diyos at nag-aalay sa kanya ng mga sinunog na handog mula sa panahon ni Esar Haddon na hari ng Asiria na siyang nagdala sa amin dito.”

3 Sumagot sina Zorobabel, Josue at ang mga pinuno ng mga angkang Israelita: “Hindi kayo makapagtatayong kasama namin, kundi kami lamang ang magtatayo ng Bahay para kay Yaweng Diyos ng Israel. Ito nga ang iniutos ni Cirong hari ng Persia.”

4 Kaya sinimulan ng mga tagaroon na papanghinain ang loob ng sambayanan ng Juda at tinakot ang mga iyon para hindi maitayo ang Bahay. 5 Inupahan nila ang ilang tagapayo ng hari para hadlangan ang proyekto sa buong panahon ni Cirong hari ng Persia hanggang sa paghahari ni Dariong hari ng Persia.

Salaysay na wala namang kaugnayan

• 6 Sa simula ng paghahari ni Herhes, isinulat nila ang isang sakdal laban sa mga taga-Juda at Jerusalem. 7 Gayundin naman sa panahon ni Artaherhes na hari ng Persia, sinulatan nina Bislam, Midredates, Tabeel at lahat nitong mga kabig si Artaherhes. Sa Arameo nasusulat ang liham at saka isinalin.

8 Sumulat sina Rehum na gobernador at Simsay na sekretaryo kay Haring Artaherhes laban sa Jerusalem. Narito ang liham:

9 “Mula kay Rehum na gobernador at kay Simsay na sekretaryo at sa iba pa nilang kasamahan na mga hukom, mga opisyal at lahat ng pinuno sa Persia, at ang mga taga-Erek Babilonia, at Susa o mga Elamita, 10 at mula sa iba pang mga bansang ipinadeport ng dakilang si Asurbanipal at pinatira sa mga lunsod ng Samaria at sa iba pang dako ng probinsya sa kabilang ibayo ng Ilog…”

11 Ito ang kopya ng liham na ipinadala kay Haring Artaherhes:

“Bumabati ang inyong mga lingkod na nasa kabilang ibayo ng Ilog.

12 Dapat malaman ng hari na nasa Jerusalem na ang mga Judiong umahon sa amin mula sa inyo ay muling itinatayo ang mapaghimagsik at masamang lunsod na ito. Itinatayo nilang muli ang mga pader at inaayos ang mga pundasyon. 13 Dapat malaman ng hari, na sa oras na maitayong muli ang lunsod na ito at matapos ang mga pader, hindi na sila magbabayad ng mga buwis o anumang kontribusyon, at sa dakong huli’y makasasama ito sa mga hari. 14 Ang palasyo ang nagpapakain sa amin at ayaw naming mabale-wala ang hari, kaya ipinaaalam namin ito sa hari 15 para suriin ang mga libro ng mga pangyayari sa inyong mga ninuno. Sa librong ‘yon ninyo makikita na mapaghimagsik ang lunsod na ito. Panggulo ito sa mga hari at mga probinsya, at siyang pasimuno ng mga paghihimagsik mula pa noong unang panahon. At ito ang dahilan kung bakit nawasak ang lunsod. 16 Ipinaalam namin sa hari na kapag muling naitayo ang lunsod na ito at naibalik sa dati ang mga pader, wala nang lupaing maiiwan sa inyo sa kabilang ibayo ng Ilog.”

17At ito naman ang sagot na ipinadala ng hari:

“Kay Rehum na gobernardor, kay Simsay na sekretaryo at sa lahat nilang kasamahang nasa Samaria o sa kabilang ibayo ng Ilog: Kumusta.

18 Binasa sa akin ang bawat salita ng liham na ipinadala ninyo sa amin. 19 Nag-utos na ako para imbestigahan ang mga bagay-bagay, at napag-alamang mula pa noong unang panaho’y naghimagsik na ang lunsod na ito laban sa mga hari, at siyang pasimuno sa paghihimagsik at pag-aalsa.

20 Nagkaroon ng mga makapangyarihang hari ang Jerusalem, at naging panginoon sa buong lupain sa kabilang ibayo ng Ilog, at binayaran sila ng mga buwis.

21 Kaya iutos ninyong itigil ng mga ito ang paggawa; huwag itayong muli ang lunsod nang wala akong pahintulot. 22 Huwag ninyong bale-walain ang bagay na ito, at baka lalong mapinsala ang kaharian.”

23 Pagkabasa nina Rehum na gobernador, Simsay na sekretaryo at ng kanilang mga kasamahan sa liham na ito ni Haring Artaherhes, agad nilang pinuntahan ang mga Judio sa Jerusalem at pinatigil sila sa paggamit ng lakas at dahas.

24 Kaya natigil ang patrabaho sa Bahay ng Diyos sa Jerusalem, at nahinto hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Dariong hari ng Persia.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: