Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 3

Muling pagtatayo ng altar

1 Nasa kanila nang mga lunsod ang mga Israelita nang sumapit ang ikapitong buwan. Noon nagtipon ang sambayanan sa Jerusalem.

2 Sinimulan nina Josueng anak ni Yozadak at ng mga kasamang pari, at ni Zorobabel na anak ni Sealtiel kasama ang kanyang mga kapatid, na muling itayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay roon ng mga susunuging handog, ayon sa nasusulat sa Batas ni Moises na lingkod ng Diyos.

3 Itinayo nila ang altar sa dating lugar sa kabila ng kanilang takot sa mga tagaroon, at nag-alay sila roon kay Yawe ng mga sinunog na handog, at ng pang-umaga at panggabing sinunog na handog. 4 Ipinagdiwang nila ang Piyesta ng mga Kubol ayon sa nasusulat, at nag-alay ng mga sinunog na handog araw-araw ayon sa pang-araw-araw na kaugalian. 5 At pagkatapos ay inialay nila ang sinunog na handog para sa Araw ng Pahinga, para sa bagong buwan at para sa mga Piyesta kay Yawe, bukod pa sa pang-araw-araw na sinunog na handog na kusang-loob na inihahandog kay Yawe.

6 Nagsimula silang mag-alay ng mga sinunog na handog sa unang araw ng ikapitong buwan nang hindi pa nailalagay ang pundasyon ng Bahay ni Yawe.

7 Binigyan nila ng pera ang mga tagatabas ng bato, ang mga kantero at mga karpintero. Binigyan din nila ng pagkain, alak at langis ang mga taga-Sidon at Tiro para itawid-dagat ang kahoy na sedro mula sa Lebanon at dalhin sa Yapo, batay sa pahintulot ni Cirong hari ng Persia. 8 Sa ikalawang buwan ng ikalawang taon, pagkarating nila sa Bahay ng Diyos sa Jerusalem, ang paggawa ay sinimulan na nina Zorobabel na anak ni Sealtiel at Josueng anak ni Yozadak at ng iba pa nilang mga kapatid, ng mga pari, ng mga Levita at lahat ng nagbalik sa Jerusalem mula sa pagkatapon. Hinirang nila ang mga Levitang may dalawampung taong gulang pataas para pamahalaan ang patrabaho sa Bahay ni Yawe.

9 Nagkaisa sina Josue at ang kanyang mga anak at mga kapatid, si Kadmiel at ang kanyang mga anak, at ang mga anak ni Hodabya na pamahalaan ang mga manggagawa sa Bahay ng Diyos.

10 Nang maitayo ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yawe, tumayo naman ang mga pari na nakadamit ng linen at may trumpeta. Naroon din ang mga Levitang anak ni Asaf, na may dala namang pompiyang. At inawit nila kay Yawe ang mga salmo ni David na hari ng Israel.

11 Naghalinhinan sila sa pag-awit at pagpupuri kay Yawe: “Sapagkat mabuti siya, sapagkat walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa Israel.”

Malakas na sumigaw ang bayan sa pagpupuri kay Yawe dahil inilagay na ang pundasyon ng Bahay ni Yawe. 12 Umiyak ang karamihan sa mga pari, mga Levita at iba pang matatandang pinuno ng mga sambahayan na nakakita sa unang Bahay, at nanaghoy sila samantalang inilalagay ang pundasyon.

Ngunit sumigaw naman sa galak ang iba, 13 at hindi malaman ng bayan kung alin ang sigaw ng kagalakan sa sigaw ng panaghoy, sapagkat napakalakas ng sigawan ng sambayanan at narinig ang ingay sa malayo.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: