Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 2

Ang mga bumalik kasama ni Zorobabel

2 1 Ito ang mga taga-Juda na nagbalik mula sa pagkabihag; ito ang mga ipinatapon sa Babilonia ni Nabucodonosor na hari ng Babilonia, na nagbalik sa kani-kanilang mga bayan sa Jerusalem at Juda. 2 Dumating sila na kasama sina Zorobabel, Yesua, Nehemias, Seraya, Reelaya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baana.

Lista ng mga lalaki ng bayan ng Israel: 3 sa angkan ni Paros, 2,172; 4 ni Sefatias, 372; 5 ni Arah, 775; 6 ni Pahat-Moab, sa mga anak nina Yesua at Yoab, 2,812; 7 ni Elam, 1,254; 8 ni Zatu, 945; 9 ni Zakai, 760; 10 ni Bani, 642; 11 ni Bebai, 623; 12 ni Azgad, 1,222; 13 ni Ado nikam, 666; 14 ni Bigvai, 2,056; 15 ni Adin, 454; 16 ni Ater, ni Ezekias, 98; 17 ni Besai, 323; 18 ni Yora, 112; 19 ni Hasum, 223; 20 ni Gibar, 95; 21 ang mga taga-Betlehem, 123; 22 mga taga-Netofa, 56; 23 mga taga-Anatot, 128; 24 mga taga-Bet-Asmavet, 42; 25 mga taga-Kiryat-Yearim, Kefira at Beerot, 743; 26 mga taga-Rama at Geba, 621; 27 mga taga-Mikmas, 122; 28 mga taga-Betel at Ai, 223; 29 mga taga-Nebo, 52; 30 mga taga-Magbis, 156; 31 mga taga-Elam, 1,254; 32 mga taga-Harim, 320; 33 mga taga-Lod, Hadid at Ono, 725; 34 mga taga-Jerico, 345; 35mga taga-Senaa, 3,630.

36 Mga pari: sa angkan ni Yedaya o angkan ni Yesua, 973; 37 ni Imer, 1,052; 38 ni Pasur, 1,247; 39 ni Harim, 1,017.

40 Mga Levita: mga angkan nina Yesua, Kadmiel, at Hodavias, 74.

41 Mga manunugtog sa Templo: sa angkan ni Azaf, 128.

42 Mga bantay-pinto: sa mga angkan nina Sallum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobai, 139.

43 Mga ibinigay sa templo: sa mga angkan nina Ziha, Hazufa, Tabaot, 44 Keros, Siaha, Padon, 45 Lebana, Hagaba, Akub, 46 Hagab, Salmai, Hanan, 47 Gidel, Gahar, Reaya, 48 Rezin, Nekoda, Gazam, 49 Uza, Pasea, Besai, 50 Asna, Meunim, Nefusim, 51 Bakbuk, Hakufa, Harhur, 52 Bazlut, Mehida, Harsa, 53 Barkos, Sisera, Tema, 54 Nezia at Hatifa;

55 Sa mga angkan ng mga lingkod ni Solomon: sa mga angkan ni Sotai, Hasoferet, Peruda, 56 Yaala, Darkon, Gidel, 57 Sefatias, Hatil, Pokere-Hazzebaim at Ami. 58 Kabuuan ng mga ibinigay at mga anak ng mga lingkod ni Solomon: 392.

59 Narito ang mga galing sa Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adon at Imer, na di makapagpatunay kung Israelita nga ang pinagmulan nilang angkan at sambahayan: 60 sa mga angkan nina Delaya, Tobias at Nekoda: 652. 61 At sa mga pari naman: ang mga inapo nina Hobaya, Hakoz at Barzilai na nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Barzilai na taga-Galaad, at dito isinunod ang pangalan. 62 Pinaalis sa pagkapari ang mga ito na naghanap sa aklat ng kanilang pinagmulan, pero wala namang nakita. 63 Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng mga sagradong pagkain hanggang hindi nakakatagpo ng isang pari para sumangguni sa Urim at Tumim.

64 Umabot sa 42,360 ang buong kalipunan, 65 at hindi pa kabilang ang kanilang mga alipin at alilang-babae na umabot naman sa 7,337, at ang 200 mang-aawit na lalaki at babae.

66 Mga kabayo nila, 736; mga asnong-kabayo, 245; 67 mga kamelyo, 435; mga asno, 6,720.

68 Kusang-loob na nag-alay ang ilan sa mga pinuno ng mga angkan pagdating nila sa Bahay ni Yawe sa Jerusalem. Ito ang mga handog nila para muling itayo ang Bahay ng Diyos sa dating lugar: 69 61,000 drakmang ginto, 5,000 minang pilak at 100 damit ng pari; nagbigay sila sa kabang-yaman para sa patrabahong ito ayon sa kanilang kakayahan.

70 Nanirahan sa Jerusalem ang mga pari, mga Levita at isang bahagi ng bayan. Sa kani-kanilang bayan naman nanirahan ang mga bantay-pinto, mga mang-aawit sa Templo, mga katulong at ang iba pang mga Israelita.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: