Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 10

Pinalayas ang mga babaeng banyaga

1 Samantalang nananalangin si Esdras, nagpapatirapa at umiiyak, at inaamin ito sa harap ng Bahay ng Diyos, nakapaligid sa kanya ang napakaraming Israelita – mga lalaki, mga babae at mga bata. At buong-kapaitan ding nanangis ang mga iyon.

2 Noon nagsalita si Secanias na anak ni Yehiel na isa sa mga inapo ni Elam, at sinabi niya kay Esdras: “Nagtaksil kami sa aming Diyos; nag-asawa kami sa mga babaeng banyaga mula sa mga bayan ng lupaing ito, ngunit may pag-asa pa ang Israel. 3 Makikipagtipan kami sa aming Diyos na palayasin ang mga babaeng ito at ang kanilang mga anak, ayon sa pahayag ng aking panginoon at ng lahat ng gumagalang sa utos ng aming Diyos. Matupad nawa ang Batas. 4 Sige, ikaw ang bahala at kaisa mo kami. Lakasan mo ang iyong loob, at mag-utos ka.”

5 Kaya tumindig si Esdras at pinasumpa ang mga pinuno ng mga pari, ng mga Levita at ng buong Israel na gagawin nila ang kanilang sinabi; at nanumpa nga sila. 6 Pagkatapos ay umalis si Esdras sa lugar na kinaroroonan niya sa tapat ng Bahay ng Diyos at nagpunta sa kuwarto ni Yehohanang anak ni Eliasib. Ngunit hindi siya kumain ng tinapay o uminom ng tubig doon, sapagkat labis siyang nagdaramdam sa pagkakasala ng mga bumalik mula sa pagkatapon. 7 Ipinahayag sa buong Juda at Jerusalem na kailangang magtipon sa Jerusalem ang lahat ng bumalik mula sa pagkatapon, 8 at kung may hindi makararating sa loob ng tatlong araw, iilitin ang lahat niyang ari-arian at ihihiwalay na siya sa pagtitipon ng mga bumalik mula sa pagkatapon, ayon sa pasya ng mga pinuno at matatanda.

9 Sa loob ng tatlong araw, nagtipon sa Jerusalem ang lahat ng taga-Juda at taga-Benjamin. Ikadalawampung araw noon ng ikasiyam na buwan at nasa bukas na patyo ng Bahay ng Diyos ang buong bayan. Nanginginig sila dahil sa bagay na ito at dahil umuulan.

10 Tumindig ang paring si Esdras, at sinabi: “Naghimagsik kayo sa pag-aasawa sa mga babaeng banyaga kayat dinagdagan ninyo ang kasalanan ng Israel. 11 Aminin ninyo ngayon ang inyong pagkakasala sa harap ni Yaweng Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ang kanyang kalooban; humiwalay kayo sa mga bayan ng lupaing ito at sa mga babaeng banyaga.” 12 Malakas na sumagot ang buong pagtitipon: “Oo, gagawin namin ang iyong sinabi. 13 Ngunit napakarami ang mga tao at tag-ulan ngayon; hindi tayo makapananatili sa labas. At saka hindi mapagpapasyahan ang bagay na ito sa loob ng isa o dalawang araw lamang dahil marami kaming nakagawa ng pagkakasalang ito. 14 Ang mga pinuno namin ang puwedeng kumatawan para sa buong pamayanan. Sa takdang araw ay mararating nilang kasama ng mga matatanda at mga hukom ng bawat lunsod ang mga nasa aming mga lunsod na nag-asawa ng mga babaeng banyaga. Kaya lalayo sa atin ang galit ng ating Diyos dahil sa bagay na ito.”

15 Tinutulan ito nina Yonatang anak ni Asael, at Yazeyang anak ni Tikva, pati ng mga Levitang sina Mesulam at Sabetai. 16 Ngunit ginawa ng mga nagbalik mula sa pagkatapon ang napagpasyahan. Pumili ang paring si Esdras ng mga lalaking pinuno ng sambahayan para sa bawat sambahayan, at personal na itinalaga ang bawat isa sa kanila. At sa unang araw ng ikasampung buwan, nagtipon sila para pagpasyahan ang bagay na ito.

17 Sa unang araw ng unang buwan, natapos nilang harapin ang lahat ng usapin ng mga nag-asawa ng babaeng banyaga.

18 Sa mga pari, ang mga sumusunod ay natagpuang nag-asawa ng babaeng banyaga: sa angkan ni Josue na anak ni Yozadak, at sa kanyang mga kapatid: Maaseias, Eliezer, Yarib at Gedalias. 19 Nangako silang palalayasin ang kanilang mga asawa, at nag-alay ang bawat isa ng isang barakong tupa bilang hain para sa kasalanan;

20 sa angkan ni Imer: Hanani at Zebadias;

21 sa angkan ni Harim: Maaseias, Elias, Semaya, Yehiel at Uzzias;

22 sa angkan ni Pasur: Elioenai, Maaseias, Ismael, Netanel, Yozabad at Elasa.

23 Sa mga Levita: Yozabad, Simei, Kelaya o Kelita, Petahias, Juda at Eliezer.

24 Sa mga mang-aawit ng Templo: Eliasib at Zakkur. Sa mga bantay-pinto: Sallum, Telem at Uri.

25 Sa mga Israelita: sa angkan ni Paros: Ramias, Izias, Malkias, Mihamin, Eleazar, Malkias at Benaya; 26 sa angkan ni Elam: Matanias, Zacarias, Yehiel, Abdi, Yeremot at Elias; 27 sa angkan ni Zattu: Elioenai, Eliasib, Matanias, Yeremot, Zabad at Aziza; 28 sa angkan ni Bebai: Yehohanan, Hananias, Zabbai at Atlai; 29 sa angkan ni Bigvai: Mesulam, Maluk, Yedaya, Yasub, Seal at Yeremot; 30 sa angkan ni Pahat-Moab: Adna, Kelal, Benaya, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binnui at Manases; 31 sa angkan ni Harim: Eliezer, Isiya, Malkias, Semaya, Simeon, 32 Benjamin, Maluk at Semarias; 33 sa angkan ni Hasum: Mattenai, Mattatta, Zabad, Elipelet, Yeremai, Manases at Simei; 34 sa angkan ni Bani: Maadai, Amram, Uel, 35 Benaya, Bedeias, Keluhi, 36 Wanias, Meremot, Eliasab, 37 Mattanias, Mattenai at Yaasai; 38 sa angkan ni Binnui: Simei, 39 Selemias, Natan at Adaya; 40 sa angkan ni Zakkai: Sasai, Sarai, 41 Azarel, Selemias, Semarias, 42 Salum, Amarias at Jose; 43 sa angkan ni Nebo; Yeiel, Mattitias, Zabad, Zebina, Yaddai, Yoel at Benaya.

44 Nag-asawa ang lahat ng ito ng mga babaeng banyaga, at pinalayas nila ang mga ito pati kanilang mga anak.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: