Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 8

Binasa ni Esdras ang batas

• 1 Nang sumapit ang ikapitong buwan, nagtipun-tipong tila iisang tao ang lahat ng bayan sa liwasan, sa harapan ng Pintuan ng Tubig, at hiningi nila kay Esdras na dalhin ang Aklat ng Batas ni Moises, na itinakda ni Yawe sa Israel. 2 Kaya iniharap ni Esdras ang Batas sa kapulungan ng mga lalaki at babae at mga bata na nakauunawa sa binabasa. Noon ang unang araw ng ikapitong buwan. 3 Binasa ni Esdras sa kanila ang aklat mula sa maagang oras ng umaga hanggang tanghali sa liwasang nakaharap sa Pintuan ng Tubig; at naging masigasig ang lahat ng bayan sa Aklat ng Batas.

4 Nakatayo sa isang entabladong kahoy na ginawa ukol sa pagkakataon si Esdras, ang tagasulat, at nasa kanan niya sina Matitias, Sema, Anaya, Urias, Helkias at Maasias; nasa kaliwa naman niya sina Pekaya, Misael, Malkias, Hasum, Hasbadana, Zakaria at Mesullam.

5 Binuklat ni Esdras ang Aklat sa paningin ng lahat ng tao, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan; at nang buklatin iyon ay nagsitindig ang lahat. 6 Nagpuri si Esdras kay Yawe, ang dakilang Diyos at itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay at sumagot: “Amen! Amen!” At saka sila yumuko at nagpatirapa sa lupa.

7 Ipinaliwanag ang Batas sa bayan ng mga Levitang sina Jesua, Bani at ng iba pa nilang kapatid; nakatindig ang lahat. 8 Bumasa sila mula sa Aklat ng Batas, niliwanag at binigyang-kahulugan kung ano ang kanilang binabasa upang maunawaan ng bawat isa.

9 Sinabi ni Esdras, ang tagasulat ng Batas, sa lahat ng mga tao: “Ang araw na ito ay itinalaga kay Yawe, ang inyong Diyos, kayat huwag kayong malungkot o umiyak.” Sinabi niya ito sapagkat nanangis ang lahat nang marinig nila ang mga salita ng Batas. 10 At idinagdag ni Esdras: “Humayo kayo at kumain ng masasarap na pagkain, uminom ng matamis na alak at isalo ang sinumang walang naihanda. Banal nga ang araw na ito sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat ating lakas ang kagalakan kay Yawe.”

11 Pinayapa rin ng mga Levita ang bayan sa pagsasabi: “Huwag kayong umiyak. Araw ng pagsasayá ang araw na ito. Huwag kayong malungkot.” 12 Sa gayon nagsilakad na ang mga tao upang kumain, uminom at isalo ang iba, at nagkaroon sila ng malaking handaan, sapagkat naunawaan na nila ang mga katagang ipinahayag sa kanila.

13 Kinabukasan, magkakasamang nagtungo ang mga ama ng pamilya ng lahat ng bayan, ang mga pari at ang mga Levita kay Esdras, ang tagasulat, upang makinig sa Batas. 14 At natagpuang nasusulat sa Batas na iniutos ni Yawe na manirahan ang mga Israelita sa mga kubol sa panahon ng kapistahan ng ikapitong buwan. 15 Pagkatalastas nila inihayag sa lahat ng lunsod at sa Jerusalem: “Magtungo kayo sa kabundukan at kumuha ng mga sanga ng olibo, aguho, mirto, palma o anumang madahong punungkahoy upang makapagtayo ng kubol ayon sa ipinag-uutos.”

16 Kaya lumabas ang bayan at kumuha ng mga sanga at nagsipagtayo ng kubol para sa kanilang sarili sa bubungan ng kanilang mga bahay, o sa kanilang bakuran o sa mga patyo sa Bahay ni Yawe, o sa liwasan sa Pintuan ng Tubig o sa liwasan sa Pintuan ng Efraim.

17 Nagtayo ng kubol ang buong kapulungang nagsibalik mula sa pagkatapon at doon sila nanirahan, isang bagay na hindi nagawa ng mga Israelita mula sa kapanahunan ni Josue, na anak ni Nun. At nagkaroon ng dakilang pagdiriwang.

18 Araw-araw binasa ang Aklat ng Batas, mula sa unang araw hanggang sa huling araw ng kapistahan. Tumagal nang pitong araw ang pagpipista at sa ikawalong araw may mahalagang pagtitipun-tipon, ayon sa kautusan.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: