Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 7

1 Nang naitayo na ang moog at na ilagay ang mga pinto, inatasan ang mga bantay-pinto na magtanod. 2 Noon ko ginawang gobernador ng Jerusalem ang aking kapatid na si Hanani, at si Hananias, ang puno ng kuta, sapagkat tapat siya at may pitagan sa Diyos higit kaysa maraming iba pa. 3 At sinabi ko sa kanila: “Huwag bubuksan ang pintuan ng Jerusalem hanggang hindi pa mataas ang araw, isasara at tatarangkahan din ang mga ito kung narito pa ang mga bantay at mataas pa ang araw.

At sa gabi, magbabantay din ang mga naninirahan sa Jerusalem, ang ilan ay sa muog at ang iba ay sa harapan ng kanilang bahay.”

Ang bagong populayon ng Jerusalem

4 Malawak at maluwag sa magkabila ang lunsod, ngunit kakaunting tao lamang ang nasa loob at hindi pa naitatayo ang maraming bahay. 5 Inantig ng Diyos ang aking isipan upang tipunin ang mga pinuno, ang mga tagapayo at ang mga karaniwang tao upang gumawa ng tala. Natagpuan ko ang talaan ng senso ng mga nagbalik mula sa pagkatapon, at ito ang nasusulat doon:

6 Ito ang mga tagaprobinsya ng Judea na nagbalik mula sa pagkatapon na nabihag ni Nabukodonosor, na hari ng Babilonia. Ito ang mga nagbalik sa Jerusalem at Judea, sa kani-kanilang bayan.

7 Ito ang mga Israelita na dumating na kasama nina Zorobabel, Josua, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana; narito ang kanilang bilang –

8 Ang angkan ni Paros, 2,172; 9 ang angkan ni Sefatias, 372; 10 ang angkan ni Ara, 652; 11 ang angkan ni Pahat-moab, mula sa mga lipi nina Josua at Yoab, 2,818; 12 ang angkan ni Elam, 1,254; 13 ang angkan ni Zatu, 845; 14 ang angkan ni Zakai, 760; 15 ang angkan ni Binui, 648; 16 ang angkan ni Bebai, 628; 17 ang angkan ni Asgad, 2,322; 18 ang angkan ni Adoniham, 667; 19 ang angkan ni Bigwai, 2,067; 20ang angkan ni Adin, 655; 21 ang angkan ni Ater, mula sa lipi ni Hesekias, 98; 22 ang angkan ni Hasum, 328; 23 ang angkan ni Besai, 324; 24 ang angkan ni Harif, 112; 25 ang angkan ni Gibeon, 95.

26 Ang mga taga-Betlehem at Netopa, 188; 27 ang mga taga-Anatot, 128; 28 ang mga taga-Bet-azmavet, 42; 29 ang mga taga-Kiryat-jearim, Kapira at Beerot, 743; 30 ang mga taga-Rama at Geba, 621; 31 ang mga taga-Mikmas, 122; 32 ang mga taga-Betel at Hai, 123; 33ang mga taga-Nebo, 52.

34 Ang mga taga-Elam, 1,254; 35 ang mga taga-Harim, 320; 36 ang mga taga-Jerico, 345; 37 ang mga taga-Lod, Hadid at Ono, 721; 38 ang mga taga-Senaa, 3,930.

39 Ang mga pari: sa angkan ni Yedaya, mula sa lipi ni Jesua, 973; 40 sa angkan ni Imer, 1,052; 41 sa angkan ni Pasur, 1,247; 42 sa angkan ni Harim, 1,017.

43 Ang mga Levita: sa angkan nina Jesua at Kadmiel, mula sa lipi ni Hodeva, 74.

44 Ang mga mang-aawit: sa angkan ni Asaf, 148. 45 Ang mga bantay-pinto: sa angkan nina Sallum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobai, 138.

46 Ang mga naibigay: sa angkan nina Ziha, Hasufa, Tabaot; 47 nina Keros, Sia, Padon, 48 Lebana, Hagaba, Salmai, 49 Hanan, Gidel, Gahar, 50 Reaia, Resin, Nekoda, 51 Gasam, Uza, Paseah, 52 Besai, Meunam, Nefisessim, 53 Bakbuk, Hakuka, Harhur, 54 Bazlit, Mehida, Harsa, 55 Barkos, Sisera, Tema, 56 Nezia at Hatifa.

57 Ang mga inapo ng mga utusan ni Solomon: ang angkan nina Setai, Soferet, Perida, 58 Yaala, Darkon, Gidel, 59 Sefatias, Hatil, Pequeret-hazebaim at Amon. 60 Lahat ng ibinigay at ang mga inapo ng mga utusan ni Solomon, 392.

61 Ito naman ang mga nagbalik mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon at Imer; ngunit hindi nila mapatunayan ang sambahayan at angkan ng kanilang mga ninuno, o kung sila ay taga-Israel nga: 62 ang angkan nina Delaya, Tobias at Nekoda, 642. 63 At ang angkan nina Hobaya, Hakos at Barsilai, na nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzilai na taga-Galaad at isinunod na rito ang kanyang pangalan. 64 Pinalayas sa pagkapari ang mga hindi natagpuan ang mga talaan ng kanilang mga ninuno. 65 At iniutos sa kanila ng gobernador na huwag silang kumain ng mga banal na pagkain hanggang may sumipot na paring sasangguni sa Urim at Tumim.

66 Ang buong kapulungan ay 42,360, 67 bukod pa ang kanilang mga utusang lalaki at babae na 7,337; at may kasama silang 245 na lalaki at babaing mang-aawit.

Mayroon din silang 736 na kabayo, 245 mola; 68 435 kamelyo; 6,720 asno. 69 Nagkaloob sa gawain ang ilang puno ng angkan. Nagbigay ang gobernador sa kabang-yaman ng 1,000 drakmang ginto, 50 palanggana, 530 kasuotan ng pari.

70 Nagbigay naman sa pondo sa gawain ang mga puno ng sambahayan ng 20,000 drakmang ginto at 2,200 minang pilak.

71 Nagkaloob ang mga karaniwang tao ng 20,000 drakmang ginto at 2,000 minang pilak at 67 kasuotan ng pari.

72 Nanirahan sa Jerusalem ang mga pari, ang mga Levita, at ang isang bahagi ng bayan; at sa mga lunsod naman ang mga bantay-pinto, ang mga mang-aawit at ang mga naibigay sa templo. Nasa kani-kanilang mga lunsod din ang mga Israelita.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: