Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 6

Higit pang hadlang sa pagtatayo
• 1 Nabalitaan nina Sanbalat at Tobias, at ni Gesem na Arabe, at ng iba pa sa aming mga kaaway na naitayo kong muli ang pader ng Jerusalem at wala nang naiwang butas dito – bagamat hindi pa nailalagay ang mga pinto. 2 Ipinasabi sa akin nina Sanbalat at Gesem: “Halika rito at mag-usap tayo sa Kepirim, sa kapatagan ng Ono.” Nagbabalak silang saktan ako.
3 Kaya nagpadala ako ng mga sugo sa kanila na nagsabi: “Napakahalaga ng aking ginagawa, at hindi ako makalulusong sa lugar ninyo. Matitigil ang gawain kung iiwan ko.” 4 Apat na ulit nila akong inanyayahan, ngunit gayon din ang aking tugon.
5 Noon ako inanyayahan ni Sanbalat sa ikalimang pagkakataon. Nagdala ang kanyang sugo ng isang bukas na liham na nagsasaad: 6 “Nabalitaan ng mga di-Judio – at si Gesem ang nagsasabi – na ikaw at ang mga Judio ay nagbabalak maghimagsik, kayat itinatayo mong muli ang pader. At sinasabi rin nila na magiging hari ka nila; 7 at ito ang dahilan kung bakit itinalaga mo na ang mga propeta na magpahayag na may hari ang Jerusalem. Malalaman ito ng hari, kayat pumarito ka na upang makapag-usap tayong dalawa.”
8 Ngunit ipinasabi ko sa kanya: “Walang katotohanan ang sinabi mo; ikaw ang kumatha.” 9 Sapagkat gusto nilang lahat na takutin kami, sinabi pa nila: “Pahinain natin ang kanilang loob upang hindi nila matapos ang gawain.” Ngunit pinag-ibayo ko ang aking lakas.
10 Pinuntahan ko si Semaya, na anak ni Delaya, na anak naman ni Nehetabel, sapagkat hindi siya makalalabas. Sinabi niya sa akin: “Magkita tayong dalawa sa Bahay ng Diyos, sa loob ng santuwaryo, at ipinid natin ang mga pinto niyon sapagkat darating sila upang patayin ka, at gagawin nila iyon sa gabi ring ito.”
11 Ngunit sinagot ko siya: “Kailangan bang tumakas ang isang lalaking tulad ko? Makapagtatago ba ako sa santuwaryo upang iligtas ang buhay ko? Hindi ako pupunta.” 12 Naintidihan kong hindi naman isinugo ng Diyos si Semaya upang bilinan ako, ngunit sina Tobias at Sanbalat ang mga nagsuhol sa kanya upang takutin ako. Kung magtatago ako sa santuwaryo, magkakasala ako, at madurungisan nito ang aking karangalan at mahihiya ako.
14 O, aking Diyos, alalahanin mo si Tobias, dahil sa kanyang ginawa; gayundin ang propetisang si Noadis at ang iba pang propeta na nagtangkang takutin ako.
15 Natapos ang pader sa ikadalawampu’t limang araw ng Elul, sa loob ng limampu’t dalawang araw. 16 Nang malaman iyon ng aming mga kaaway at ng mga karatig-bansa, natakot sila at pinanghinaan ng loob. Kinilala nila na gawa ito ng Diyos.
17 Maraming kilalang Judio ang sumulat noon kay Tobias at sinagot niya sila. 18 Marami ngang kamag-anak si Tobias sa Juda sapagkat manugang siya ni Sekanias, na anak ni Ara, at pinakasalan ng kanyang anak na lalaking si Yehohanan ang anak na babae ni Mesullam, na anak ni Berekias. 19 Pinupuri pa nila sa aking harapan si Tobias, at ibinabalita nila rito ang lahat ng sinasabi ko at siya – si Tobias – ang nagpadala ng mga liham sa akin upang takutin ako.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 30, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: