Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 4

1 Nabalitaan nina Sanbalat at Tobias, ng mga Arabe, mga Amonita at mga mamamayan ng Asdod na nagpapatuloy ang pagsasaayos sa mga pader ng Jerusalem at natatakpan na namin ang mga butas. 2 Labis silang nagalit, at nagkaisa silang lahat na salakayin ang Jerusalem at hamakin ako.

3 Kayat nanalangin kami sa aming Diyos, at nagpadala kami ng tanod araw at gabi. 4 Sinabi ng mga taga-Juda: “Nanghihina na ang may dala, at marami pang guho ang naiiwan; hindi kami makapagtatayong muli ng pader.” 5 At sinabi ng aming kaaway: “Wala silang maririnig ni makikita hanggang masalakay namin sila at kami’y nasa piling na nila. Papatayin namin sila at patitigilin ang trabaho.” 6 Sampung ulit na sinabi sa amin ng mga Judiong kasama nilang namumuhay: “Sasalakayin nila kami mula sa lahat ng lugar na tinitirhan nila.”

7 Kaya nagtalaga ako ng mga tao sa likod ng pader, sa pinakamababang bahagi. Naroon ang bawat sambahayan, dala ang kanilang mga espada, sibat at palaso. 8 Natatakot sila, ngunit tumindig ako at sinabi ko sa mga maharlika, sa mga tagapayo at sa iba pang mga tao: “Alalahanin ninyo ang Panginoon, na dakila at makapangyarihan, at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, mga anak, mga maybahay at mga tahanan.”

9 Nang malaman ng aming mga kaaway na napatalastasan na kami, nasira ng Diyos ang kanilang balak, kaya nagbalik kami sa pader, ang bawat isa sa kanyang ginagawa.

10 Ngunit mula sa araw na iyon, kalahati lamang sa aking mga tauhan ang gumagawa, samantalang nagtatanod ang kalahati, dala ang kanilang palaso, kalasag at sandata, sa likuran ng lahat ng sambahayan ng Juda 11 na nagtatayo sa pader. Dinarampot ng mga maydala ang kanilang dala-dalahan sa isang kamay, at ang kabila’y may hawak na sandata. 12 May nakasukbit na espada sa baywang ng bawat isa samantalang gumagawa.

Nasa tabi ko ang tagaihip ng trumpeta. 13 Sinabi ko sa mga maharlika, mga tagapayo at sa iba pang mga tao: “Napakalawak ng gawain at nakakalat tayo sa kahabaan ng muog, at magkakalayo, 14 kayat kapag narinig ninyo ang tunog ng trumpeta, lumapit agad kayo sa amin upang tumulong at ipaglalaban tayo ng ating Diyos.”

15 Gumawa kami mula sa pamimitak ng araw hanggang sa pagkislap ng mga bituin, at kalahati sa amin ang may sandata sa kamay. 16 Sinabi ko rin sa bayan: “Magpapalipas ng gabi ang bawat isa sa Jerusalem, kasama ang kanyang mga katulong. Sa gayon, makapagbabantay tayo sa gabi at makagagawa sa araw.”

17 Gayunman, ang aking mga kapatid, ang aking mga tauhan at ang mga tanod na sumusunod sa akin, at pati ako, ay hindi naghuhubad kapag natutulog, kundi nasasandatahan ang bawat isa.

Kailangang makibahagi ang mayaman sa sakripisyo ng karaniwang tao

5 • 1 Nagharap noon ng mga malubhang reklamo ang mga karaniwang tao at ang kanilang mga maybahay laban sa kanilang kapwa Judio.

2 May nagsabi: “Malaki ang aming sambahayan at kailangan namin ang trigo na makakain upang mabuhay.” 3 Sinabi ng iba: “Kailangan naming isangla ang aming mga bukirin, ubasan at bahay kapalit ng butil dahil sa taggutom na ito.” 4 Sinabi pa ng iba: “Nakapangutang na kami ng salapi para sa buwis sa hari. 5 Iisa ang aming lahi, tulad sa aming mga kapatid; tulad ng kanilang mga anak ang aming mga anak. Ngunit kailangan naming ipaalipin ang aming mga anak at pinagsamantalahan na ang ilan sa aming mga dalaga. At wala kaming ibang kalutasan, sapagkat napapunta na sa iba ang aming mga bukirin at ubasan.”

6 Pinasiklab ang aking galit ng mga sumbong at paratang. 7 Kaya nagpasiya akong pagsabihan ang mga maharlika at mga tagapayo, 8 sa pagsasabing: “Bakit wala kayong habag sa inyong mga kapatid?” At tumawag ako ng kapulungan at sinabi ko sa kanila: “Tinubos natin ng salapi ang ating kapwa Judiong mga alipin, ayon sa ating kakayahan. Ngunit ngayo’y kayo ang nagbibili sa inyong kapatid?”

Nanatili silang tahimik. Hindi sila makasagot. 9 At nagpatuloy ako: “Hindi mabuti ang inyong ginagawa. Hindi ba kayo sumusunod sa ating Diyos, at baka kutyain tayo ng ating mga kaaway? 10 Ang aking mga kapatid at lingkod, at maging ako, ay nagpahiram ng salapi at trigo. Ngunit kalimutan na natin ang lahat ng utang nila sa atin, 11 at ibalik agad ninyo sa kanila ang kanilang mga bukirin, ubasan, taniman ng mga olibo, at kalimutan ang kanilang mga utang na salapi, trigo, alak at langis.” 12 Sinagot nila ako: “Ibabalik namin ang mga ito at hindi kami hihingi ng anuman sa kanila. Gagawin namin ang iyong sinabi.”

Sa gayon tinawag ko ang mga pari, at sa harapan ng mga ito, pinasumpa ko sila na tutuparin nila ang kanilang pangako. 13 Pagkatapos, ipinagpag ko ang aking balabal at sinabi ko: “Palayasin nawa ng Diyos sa sariling bahay at mana ang sinumang hindi tutupad sa pangako, at ipagpag nang ganito at maiwan nang walang anuman.” Sumagot ang buong kapulungan: “Amen,” at nagpuri kay Yawe. At tinupad ng mga mamamayan ang kanilang pangako.

14 Itinalaga ako ni Haring Artaherhes na gobernador ng lupain ng Judea sa ikadalawampung taon ng kanyang paghahari. Hanggang sa ikatatlumpu’t dalawang taon, o sa loob ng labindalawang taon, ako at ang aking sambahayan ay hindi humingi ng buwis sa gobernador. 15 Ngunit pinatawan naman ng mga naunang gobernador ang bayan ng apatnapung pirasong pilak araw-araw. Pinatawan din ng kanilang mga lingkod ang bayan. Ngunit hindi ko sila tinularan dahil sa aking paggalang sa Diyos.

16 Tumulong din ako sa paggawa ng pader at hindi ako nakabili ng mga bukirin; at nagtrabaho rin doon ang aking mga tauhan. 17 Sandaa’t limampung lalaki ang nakaupo sa aking hapag, mga Judio at tagapayo, pati ang mga dumating mula sa mga karatig-bansa. 18 Araw-araw inihahanda ang isang toro, anim na piniling tupa at mga manok, at tuwing sampung araw dinadala ang maraming sisidlang alak. Binayaran ko ang lahat ng ito, ngunit kailanman hindi ako sumingil sa bayan sapagkat mabigat na sa kanila ang trabahong iyon.

19 Alalahanin mo ako, O Diyos, at ang lahat ng nagawa ko para sa bayang ito!

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: