Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 3

Sinimulan nilang itayo ang pader

1 Ang punong-paring si Eliasib at ang kanyang mga kapatid na pari ang nagpasimulang magtayo sa Pintuan ng mga Tupa. Itinayo nila iyon, nilagyan ng mga pinto at nagpatuloy hanggang sa Tore ni Hananel. 2 Gumawa sa kanilang panig ang mga taga-Jerico, at kasunod nila si Zakur, na anak ni Imri. 3 Itinayo ang Pintuan ng Isda ng mga taga-Senaa. Nilagyan nila ito ng hamba, pinto, kandado at harang.

4 Kasunod nila si Meremot, na anak ni Urias, na anak naman ni Hakkos; at kasunod nila si Mesullam, na anak ni Berekias, na anak naman ni Mesezabel; at kasunod nilang gumawa si Zadoc, na anak ni Baana. 5 Kasunod nilang gumawa ang mga taga-Tekoa, ngunit hindi bumalikat ang mga maharlika sa kanila sa paglilingkod sa kanilang Panginoon.

6 Isinaayos ang Matandang Pintuan ni Yoiada, na anak ni Pasea, at ni Mesullam, na anak ni Besodias. Sila ang nagtayo ng pinto at naglagay ng kandado at harang.

7 Sumunod sa kanila si Melatias ng Gibeon at si Yadan ng Meronot, kasama ang mga taga-Gabaon at Mizpa, sa tabi ng bahay ng gobernador ng probinsiya. 8 Kasunod nilang gumawa si Uziel, na isang platero. Kasunod si Hananias, manlilikha ng pabango: tinibayan nila ang Jerusalem hanggang sa Malapad na Pader. 9 Kasunod nilang gumawa si Repaias, na anak ni Hur, ang tagapamahala ng kalahati sa purok ng Jerusalem. 10 Kasunod nila si Jedaias, na anak ni Harumap, sa tapat ng sarili niyang bahay; at sumunod sa kanyang gumawa si Hatus, na anak ni Hasabnias. 11 Ang sumunod na bahagi hanggang sa Tore ng mga Hurno ay isinaayos ni Malkias, na anak ni Harim; at ni Hasub, na anak ni Pahatmoab. 12 Kasunod nila si Sallum, na anak ni Halohes, tagapamahala ng kalahati sa purok ng Jerusalem. Siya at ang kanyang mga anak na dalaga. 13 Si Hanun, at ang mga taga-Zanoa, ang nagsaayos ng Pintuan ng Lambak; naibalik nila iyon sa dati, ginawa ang hamba at inilagay ang mga pinto, kandado at harang, at isinaayos din nila ang sanlibu’t limandaang talampakang pader hanggang sa Pintuan ng Basura. 14 Si Malkias, na anak ni Rekab, tagapamahala ng purok ng Bethakerim, ang nagsaayos sa Pintuan ng Basura, kasama ang kanyang mga anak: nilagyan nila iyon ng mga pinto, kandado at harang.

15 Si Sallum, na anak ni Kol-hoza, tagapamahala ng purok ng Mizpa, ang gumawa ng Pintuan ng Bukal; itinayo niya iyon, nilagyan ng bubong, nilagyan ng mga pinto, kandado at harang. Itinayo rin niyang muli ang pader ng Imbakan ng Tubig, na katabi ng halamanan ng hari, hanggang sa hagdang patungo sa Kuta ni David. 16 Kasunod niyang gumawa si Nehemias, na anak ni Azbuk, tagapamahala ng kalahati sa purok ng Bet-sur, na ginawa hanggang sa dakong katapat ng mga libingan ni David, hanggang sa tangke ng tubig at sa Bahay ng mga Bayani. 17 Kasunod niya sa paggawa ang mga Levita: si Rehum, na anak ni Bani, at kasunod niya si Hasabias, tagapamahala ng kalahati sa purok ng Keila. 18 Kasunod nila ang kanilang mga kapatid: sina Binui, na anak ni Henadad, tagapamahala ng kalahati sa purok ng Ceila; 19 kasunod niya si Ezer, na anak ni Jesua, na hari ng Mizpa, sa tapat ng dalisdis patungo sa taguan ng sandata, sa may panulukan.

20 Kasunod si Baruk, na anak ni Zabai, na gumawa mula sa taguan ng sandata hanggang sa may pintuan ng bahay ni Eliasib, ang punong-pari. 21 Kasunod niya si Meremot, na anak ni Urias, na anak naman ni Hakkos, ang gumawa mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa kabilang dulo. 22 Kasunod niyang nagsigawa ang mga paring naninirahan doon. 23 Kasunod nilang nagsigawa sina Benjamin at Hasub, sa katapat ng kanilang sariling bahay. Kasunod nila si Azarias, na anak ni Maasias, na gumawa sa katabi ng sariling bahay. 24 Kasunod niyang gumawa si Binui, na anak ni Henadad, mula sa bahay ni Azarias hanggang sa panulukan. 25 Kasunod niyang gumawa si Palal, na anak ni Uzai, sa katapat na panulukan ng tore sa itaas na nakausli sa palasyo ng hari sa malapit sa patyo ng bilangguan. Kasunod niya si Pedaya, na anak ni Paros, na gumawa 26 hanggang sa Pintuang Tubig, na pa-silangan sa katapat ng toreng nakausli. 27 Kasunod niya ay nagsigawa ang kalalakihan ng Tekoa sa katapat ng malaking tore hanggang sa pader ng Ofel.

28 Mula sa Pintuan ng mga Kabayo gumawa ang mga pari, bawat isa katapat ng kanyang sariling bahay. 29 Kasunod nilang gumawa si Zadok, na anak ni Imer, sa katapat ng sariling bahay at si Semaya, na anak ni Sekanias, na bantay sa Pintuan sa Silangan. 30 Kasunod nila si Hananias, na anak ni Selemias, at si Hanun na anak ni Zalaf. At sumunod si Mesulam na anak ni Berekias na gumawa sa katapat ng tinitirahan niya. 31 Kasunod niya si Malkias na platero hanggang sa tirahan ng mga ibinigay at ng mga mangangalakal, sa katapat ng Pintuan ng Bantay hanggang sa silid sa itaas ng Panulukan, 32 gumawa ang mga platero at mangangalakal mula sa Panulukan hanggang sa Pintuan ng mga Tupa.

Sinubukang pahinain ang loob ni Nehemias ng kanyang mga kaaway

• 33 Nagalit si Sanbalat nang mabalitaan niyang muli naming itinatayo ang pader. Tinuya niya ang mga Judio 34 at sinabi niya sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng mga pinuno ng Samaria: “Ano ang magagawa ng mga kahabag-habag na Judio? Tatapusin ba nila ang pagsasaayos at ang pagdiriwang sa iisang araw? Magbibigay-buhay ba sila sa mga sunog na bato mula sa mga guho?”

35 At nagsabi si Tobias na Amonita na katabi niya: “Magtayo man sila, mawawasak din ang batong-pader nila ng kahit anumang asong-gubat.”

36 Pakinggan ninyo kami, O Diyos, sapagkat hinahamak kami! Bumagsak nawa sa kanilang mga ulo ang kanilang paghamak; dustain sila sa lupaing pagtatapunan sa kanila! 37 Huwag mong patawarin ang kanilang pang-aalipusta; o huwag pawiin ang kasalanan nila sa iyong harapan, sapagkat inalipusta nila ang mga gumawa.

38 Buong-pusong nagsigawa ang bayan at natapos namin ang kalahati sa taas ng pader.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 30, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: