Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 2

Iniwan ni Nehemias ang lahat upang magtungo sa Jerusalem

• 1 Sa buwan ng Nisan, sa ikadalawampung taon ni Haring Artaherhes, tinupad ko ang aking tungkulin at ibinigay ang alak sa hari. Hindi pa ako naging malungkot na tulad niyon sa harapan ng hari. 2 Sa gayon sinabi sa akin ng hari: “Bakit ka nalulungkot? Hindi ka naman mukhang may sakit. May bumabagabag ba sa iyo?”

Labis akong naligalig. 3 At sinabi ko: “Mabuhay sana magpakailanman ang hari! Paano akong hindi malulungkot samantalang naguguho ang lunsod na kinalilibingan ng aking mga ninuno at sunog ang mga pinto?” 4 Sinabi sa akin ng hari: “Kung gayon, ano ang gusto mo?” Humingi ako ng tulong sa langit 5 at sinabi ko sa hari: “Kung mamabutihin ng hari at kung nasisiyahan siya sa kanyang lingkod, ipadala mo nga ako sa lupain ng Juda, sa lunsod na kinalilibingan ng aking mga ninuno, upang itayo kong muli iyon.”

6 Nakaupo ang reyna sa tabi ng hari, at tinanong ako ng hari: “Gaano katagal kang mawawala? Kailan ka babalik?” Sinabi ko sa kanya ang petsa at pinahintulutan niya akong umalis. 7 At sinabi ko sa hari: “Kung mamabutihin ng hari, bigyan sana ako ng mga sulat para sa mga gobernador ng probinsiya sa kabilang ibayo ng Ilog upang makapaglakbay ako sa Judea. 8 Bigyan ako ng isa pang sulat para kay Asaf, ang engkargado ng kagubatan ng hari, upang tanggapin ang kahoy ukol sa mga pinto ng kuta na malapit sa templo, gayon din sa mga pader ng lunsod at sa bahay na titirahan ko.”

Sumaakin ang mabuting kamay ng aking Diyos, kayat ipinagkaloob sa akin ng hari ang lahat. 9 Dumating ako sa mga gobernador sa kabilang ibayo ng Ilog, at ibinigay ko sa kanila ang mga liham ng hari. Iniutos na ng hari na samahan ako ng mga opisyal at ng mangangabayo. 10 Ngunit sa Jerusalem, nalaman nina Sanbalat na Horonita at Tobias na Ammonita ang aking pagdating, at hindi nakasiya sa kanila na may dumating na tutulong sa mga Israelita.

11 Dumating ako sa Jerusalem at nanatili roon ng tatlong araw. 12 Pagkatapos, bumangon ako nang hatinggabi, kasama ang ilang tao, nang wala akong pinagsasabihang sinuman kung ano ang balak ipagawa sa akin ng aking Diyos sa Jerusalem.

Kasama ang tanging kabayo na sinakyan ko, 13 lumakad ako sa kalaliman ng gabi patungo sa Pintuan ng Basura, at siniyasat ko ang nasirang pader ng Jerusalem at ang sinunog na mga pintuan.

14 Nagtuloy ako sa Pintuan ng Bukal at sa Imbakan ng Tubig ng Hari, ngunit walang maraanan ang aking kabayo. 15 Kayat umakyat ako, sa dilim ng gabi, sa gilid ng bangin upang siyasatin ko ang pader at nagbalik pagkatapos, sa pagdaraan sa Pintuan ng Lambak, at umuwi na.

16 Hindi alam ng mga tagapayo kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa akong napagsasabihang Judiong opisyal o pari o matatanda o tagapamahala.

17 Noon ko sinabi sa kanila: “Nakita na ninyo ang abang kalagayan natin dahil sa nawasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan. Halikayo, itayo nating muli ang mga pader ng Jerusalem. Huwag na tayong maging kahiya-hiya.” 18 At nag-ulat ako sa kanila na sumasaakin ang mabuting kamay ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Sinabi nila: “Humayo at magtayo!” At tinatagan ang sarili para sa mabuting layuning iyon.

19 Nabalitaan ito nina Sanbalat na Horonita, Tobias na Amonita at Gesem na Arabe, at pinagtawanan kami at sinabi: “Ano ang ginagawa ninyo? Naghihimagsik kayo laban sa hari!” 20 Sumagot ako sa kanila: “Papagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit samantalang gumagawa at nagtatayo kaming kanyang mga lingkod. At kayo ay walang karapatan o mana o kinalaman sa Jerusalem.”

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 30, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: