Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 1

Paano tinawag si Nehemias

 

1      1 Ito ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hekalias. Sa buwan ng Kisleu, sa ikadalawampung taon ni Ha­-ring Artaherhes, nasa kuta ako ng Susan nang dumating mula sa Juda si Ha­nani, ang isa sa aking kapatid na lalaki, kasama ang ilang kalalakihan.

 

 Inusisa ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga nalabing Judio na nagbalik mula sa pagkatapon.

 

3 Sinagot nila ako: “Nasa gitna ng matinding pagdarahop at kahihiyan ang mga nalabing Judio na nagbalik sa pro­binsya mula sa pagkatapon. Nasira ang pader ng Jerusalem at sinunog ang mga pinto niyon.”

 

4 Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naupo ako at umiyak. Nagdalam­hati ako nang ilang araw, ngunit nag-ayuno at nanalangin sa harapan ng Diyos ng langit. 5 At sinabi ko: “O Yawe, Diyos ng langit, nakakatakot ka at daki­la. Matapat ka sa iyong tipan at kabutihang-loob sa mga nagmamahal sa iyo at tumatalima sa iyong mga kautu­san. Makinig nawa ang iyong mga tainga at mabuksan ang mga mata upang mapakinggan ang pana­la­ngin ng iyong alipin!

 

Narito ako ngayon sa iyong harapan araw at gabi, dahil sa iyong mga lingkod, ang mga anak ng Israel. Ikinu­kum­pisal ko sa iyo ang mga kasalanan ng Israel. Nag­kasala nga kami laban sa iyo. Ako man at ang sambahayan ng aking ama ay nag­kasala rin. 7 Nag­taksil kami sa iyo at hindi tumupad sa iyong mga kautusan, batas at tagubilin na iti­nakda mo sa iyong lingkod na si Moises.

 

8 Ngunit alalahanin mo ang sinabi mo kay Moises: ‘Kapag gagawa kayo ng masama, ikakalat ko kayo sa iba-ibang bansa. 9 Ngunit kapag bumalik kayo sa akin upang tuparin at isagawa ang aking mga utos, titipunin ko kayo. Kahit nasa dulo kayo ng daigdig, paba­balikin kayo sa lupain na pinili ko upang inyong tirahan.’

 

10 Mga lingkod at bayan mo sila, na ini­ligtas ng iyong dakilang kapangya­rihan at malakas na kamay. 11 Dinggin mo ang aking dalangin at ang dalangin ng iyong mga lingkod na hangad na igalang ang iyong Pangalan. Papagta­gumpayin mo ako ngayon upang tang­gapin ako ng hari.”

 

Ako noon ang namamahala sa inumin ng hari.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 30, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: