Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 6

1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Dahil sa malakas na kamay, paaalisin niya kayo; at dahil sa malakas na bisig ay ipag­­­­­­tatabuyan niya kayo sa kanyang lu­pain. Makikita mo ngayon ang gagawin ko kay Paraon.”

 

 

Isa pang salaysay ng pagtawag kay Moises

 

 

• 2 Nagsalita ang Diyos kay Moises at sinabi: “Ako si Yawe! 3 Napakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob, bilang Diyos na Makapangya­rihan, ngunit hindi ako nag­pakilala sa kanila sa pangalang Yawe. 4 Nakipagtipan ako sa ka­nila na ibibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupaing tinirhan nila bilang mga dayuhan. 5 At ngayon, pagkarinig ko sa daing ng mga Israelitang inaalipin ng mga Ehipsiyo naaalaala ko ang aking pakikipagtipan.

 

 

6 Kaya sabihin mo sa kanila: Ako si Yawe, ilalabas ko kayo mula sa pamatok ng Ehipto at palalayain sa pagkaalipin sa kanila. Tutubusin ko kayo sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang gawa at sa mga suntok ng aking maka­pangyarihang kamay. 7 Kukunin ko kayo bilang aking bayan at ako ang inyong magi­ging Diyos. At malalaman ninyo na ako si Yaweng Diyos ninyo na naglabas sa inyo mula sa pa­matok ng Ehipto. 8 Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaac at Jacob, at ibibigay ko ito sa inyo bilang ari-arian ninyo. Ako si Yawe.”

 

 

9 Sinabi ito ni Moises sa mga anak ng Israel, pero hindi sila nakinig sa kanya sapagkat labis na silang nasiraan ng loob bunga ng malupit na pang-aalipin sa kanila.

 

 

10 Nagsalita si Yawe kay Moises: 11 “Humayo ka at kausapin si Paraong hari ng Ehipto, at sabihin sa kanya na paalisin sa lupain ang bayan ng Israel.” 12 Ngunit sinabi ni Moises: “Kung ang mga Israelita na nga mismo ay hindi nakinig sa akin, paano pa akong pakikinggan ni Paraon, ako na may mapurol na dila?” 13 Ngu­nit kinausap ni Yawe sina Moises at Aaron, at inutusan sila gayundin si Paraon na paalisin sa Ehipto ang bayan ng Israel.

 

 

Mga ninuno nina Moises at Aaron

 

 

14 Narito ang mga pinuno ng mga tribu:

 

 

Mga anak ni Ruben na panganay ni Israel: sina Hanok, Falu, Hesron at Karmi – ito ang angkan ni Ruben.

 

 

15 Mga anak ni Simeon: sina Hamuel, Hamin, Ahod, Hakin, Sojar at Saul na anak ng isang Kananea – ito ang angkan ni Simeon.

 

 

16 Ito naman ang mga anak ni Levi at ang kanilang mga inapo: sina Gerson, Kehat at Merari. Nabuhay si Levi nang sandaa’t tatlum­pu’t pitong taon.

 

 

17 Mga anak ni Gerson: sina Lobni at Semei, at ang kanilang mga inapo.

 

 

18 Mga anak ni Kehat: sina Amram, Hishar, Hebron at Oziel. Nabuhay si Kehat nang san­daa’t tatlumpu’t tatlong taon.

 

 

19 Mga anak ni Merari: sina Majli at Musi. Ito ang mga inapo ni Levi at ang kanilang mga pamilya.

 

 

20 Napangasawa ni Amram ang kanyang tiyahing si Yokabed na nagkaroon ng dalawang anak na lalaki, sina Moises at Aaron. Nabuhay si Amram nang sandaa’t tatlumpu’t pitong taon.

 

 

21 Mga anak ni Hishar: sina Kore, Nefeg at Zicri.

 

 

22 Mga anak ni Oziel: sina Misael, Elisafan at Sitri.

 

 

23 Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na anak ni Aminadab, at kapatid ni Najason, at nagkaanak ng apat na lalaki: sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar.

 

 

24 Mga anak ni Kore: Aser, Elkana at Abiasat. Ito ang angkan ng mga Koreita.

 

 

25 Napangasawa naman ni Eleazar na anak ni Aaron ang isa sa mga anak ni Futiel, at ipinanganak nito sa kanya si Finjas.

 

 

Ito ang mga pinuno ng angkan ng mga Levita, ayon sa mga pamilya.

 

 

26 Ang Aaron at Moises na ito ang sinabihan ni Yawe na “Ilabas ninyo ang bayan ng Israel nang bata-batalyon mula sa lupain ng Ehipto.”

 

 

27 Sila ang nakipag-usap kay Paraong hari ng Ehipto tungkol sa paglalabas sa mga anak ng Israel mula sa Ehipto.

 

 

Sila nga sina Moises at Aaron.

 

 

28 Nang magsalita si Yawe kay Moises sa lupain ng Ehipto, 29 sinabi niya: “Ako si Yawe. Sabihin mo kay Paraong hari ng Ehipto ang lahat ng sinasabi ko sa iyo.” 30 Ngunit sinabi ni Moises: “Mapurol ang aking dila, paano ako pakikinggan ni Paraon?”

Advertisements

May 28, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 28, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: