Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 5

Nakipag-usap si Moises kay Paraon

 

 

1 Pagkatapos ay nagpunta sina Moises at Aaron kay Paraon, at sinabi: “Ito ang sinasabi ni Yaweng Diyos ng Israel – Paalisin mo ang aking bayan upang maipagpiyesta nila ako sa dis­yerto.”

 

 

2 Sumagot si Paraon: “Sino si Yawe para pakinggan ko ang kanyang tinig at pa­alisin ang Israel? Hindi ko kilala si Yawe, at hindi ko paaalisin ang Israel.”

 

 

3 At sinabi naman nila: “Nakipagtag­po sa amin ang Diyos ng mga Hebreo. Pa­yagan mo kaming makapaglakbay nang tatlong araw sa disyerto, at mag-aalay kami roon ng mga hain kay Yaweng Diyos namin. Kung hindi’y paru­rusahan niya kami ng mga salot o tabak.”

 

 

4 Sinabi sa kanila ng hari ng Ehipto: “Moises at Aaron, bakit ninyo pinatitigil ang mga tao sa kanilang trabaho? Buma­lik kayo sa inyong mga trabaho. 5 Napa­karami na ng mga anak-pawis na ito at inaabala pa ninyo sa kanilang mga tra­baho.”

 

 

6 Nang araw ding iyon, iniutos ni Pa­raon sa mga kapatas ng bayan at sa mga sekretaryong Israelita: 7 “Huwag na nin­yong bibigyan ng dayami tulad ng dati ang mga tao para sa paggawa ng tisa. Sila mismo ang palakarin ninyo at pakunin ng dayami para sa kanilang sarili, 8 pero dati pa ring dami ng tisa ang ipagagawa ninyo sa kanila, tulad ng dati, at huwag bawasan kahit isa. Mga tamad sila kaya sila sumi­sigaw na paalisin para mag-alay ng hain sa ka­nilang Diyos. 9 Mas pabigatin pa ninyo ang trabaho ng mga taong ito, at nang hindi nila bigyang-pansin ang mga kasi­nu­ngalingang ito.”

 

 

Mga unang paghihirap

 

 

10 Lumakad ang mga kapatas at ang kanilang mga sekretaryong Israelita, at sinabi sa bayan: “Hindi na kayo bibig­yan pa ni Paraon ng dayami. 11 Kayo mismo ang lumakad at manguha ng dayami para sa inyong sarili saanman kayo maka­kakita, pero di dapat maba­wasan ni isa man ang inyong trabaho.”

 

 

12 Kumalat ang bayan sa buong Ehipto upang manguha ng pinaggapa­sang ma­ga­gamit na dayami. 13 Patuloy silang mi­na­­madali ng mga kapatas sa pagsasabing “Tapusin ang trabahong dapat matapos sa araw-araw, tulad no­ong mayroon ka­yong dayami.” 14 Binug­bog ng mga kapa­tas ang mga sekretar­yong Israelita na kanilang pinamahala, at sinabi: “Bakit hindi ninyo natapos kaha­pon ni ngayon ang dating dami ng tisa tulad ng dati?”

 

 

15 Nagreklamo kay Paraon ang mga sekretaryong Israelita, at sinabi: “Bakit naman ninyo kami ginaganito? 16 Hindi na nga kami binibigyan ng dayami, pero pinagagawa pa kami ng tisa. Binu­bug­bog kami, pero ang inyong mga ta­uhan ang mali.” 17 Sumagot si Paraon: “Mga batugan! Mga tamad! Kaya gusto ninyong makaalis para mag-alay ng hain kay Yawe. 18 Sige, balik sa inyong mga tra­baho. Hindi kayo bibigyan ng dayami, ngu­nit parehong dami pa rin ng tisa ang inyong gagawin.”

 

 

19 Nakita ng mga sekretaryong Israe­lita na masama ang kanilang lagay. 20 Pag­ka­alis nila sa bahay ni Paraon, nakipag­kita sila kina Moises at Aaron na nag­hihintay sa kanila, 21 at sinabi nila sa mga ito: “Ma­kita sana kayo ni Yawe at hatulan, sapag­kat pinabaho ninyo kami kay Pa­raon at sa kanyang mga opisyal, at inilagay ninyo sa kani­lang kamay ang tabak upang patayin kami.”

 

 

22 Bumaling si Moises kay Yawe at sinabi: “O Panginoon! Bakit naman ganito kasama ang trato mo sa iyong bayan? Bakit mo pa ako sinugo? 23 Mula nang kausapin ko si Paraon sa iyong pangalan, pinahirapan na niya ang ba­yang ito, at wala ka man lang ginawa para iligtas ang iyong bayan!”

Advertisements

May 28, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Vetus Testamentum « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 28, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: