Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 4

Ang kapangyarihang gumawa ng himala

 

1 Sumagot si Moises kay Yawe: “Paano kung hindi sila mani­wala o makinig sa akin, at sabihin nilang ‘Hindi naman totoong napakita sa iyo si Yawe!’?”

 

2 Kaya tinanong siya ni Yawe: “Ano ’yang hawak mo?” Sumagot siya: “Tung­kod.” 3 Sinabi ni Yawe: “Ihagis mo sa lupa.” Inihagis niya ito sa lupa at naging ahas, at napaurong si Moises. 4 Sinabi ni Yawe: “Hulihin mo sa buntot.” Hinuli iyon ni Moises at naging tungkod uli sa kan­yang kamay. 5 At sinabi ni Yawe: “Ito ay para maniwala sila na napakita sa iyo si Yaweng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob.”

 

6 At muling sinabi sa kanya ni Yawe: “Ipatong mo ang iyong kamay sa dibdib mo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at nang iangat niya iyo’y naging ketongin ang kanyang ka­may, simputi ng niyebe. 7 At sinabi ng Diyos: “Ipatong mo uli ang iyong kamay sa dibdib mo.” Ipinatong nga niyang muli ang kan­yang kamay sa kanyang dibdib, at nang muli niya iyong iangat, naging malusog na muli ang kanyang kamay, tulad ng kanyang katawan.

 

8 Idinugtong ni Yawe: “Kapag hindi sila naniwala sa iyo at hindi nakum­binsi ng unang tanda, maniniwala sila kapag na­saksihan nila ang ikalawa. 9 Ngunit kung hindi pa sapat ang dalawang tan­dang ito para maniwala sila sa iyo, ku­mu­ha ka ng tubig sa Ilog Nilo at ibuhos iyon sa tuyong lupa; at ang tubig na ga­ling sa ilog ay magiging dugo sa lupa.”

 

Si Aaron, ang interpreter ni Moises

 

10 Sinabi ni Moises kay Yawe: “O Yaweng Panginoon ko, kailanma’y hindi ako naging magaling sa pagsa­salita, kahit na ngayong kinausap mo ako. Mabigat ang aking bibig, mapurol ang aking dila.” 11 Sinabi sa kanya ni Yawe: “Sino ba ang nagbigay sa tao ng bibig? Sino ang nag­paging-pipi sa kanya o bingi, nakakakita o bulag? Hindi ba’t akong si Yawe? 12 Sige, humayo ka na – sasabibig mo ako at itu­turo ko sa iyo ang sasabihin mo.”

 

13 Ngunit iginiit ni Moises: “Panginoon ko naman, iba na lang sana ang isugo mo.” 14 Kaya nagalit si Yawe kay Moises, at sinabi: “Di ba’t kapatid mo si Aaron, ang Levita? Alam kong maga­ling siyang magsalita. Hayu’t dumara­ting siya para salubungin ka, at matutuwa siya kapag nakita ka. 15 Kausapin mo siya at sabihin ang sinabi kong sa­bi­hin mo. At sasainyo ako kapag kina­usap mo siya o nagsalita siya, at ituturo ko ang dapat ninyong gawin. 16 Magsa­salita si Aaron sa bayan para sa iyo; siya ang magiging pinaka-bibig mo, at ikaw nama’y magiging parang Diyos sa kanya. 17 At sa pama­ma­gitan ng tungkod na ito sa iyong kamay, gagawa ka ng mga kahanga-hangang tanda.”

 

18 Umuwi si Moises sa kanyang biyenang si Yetro, at sinabi: “Babalik ako sa aking mga kapatid sa Ehipto para mala­man kung buhay pa sila.” Sinabi ni Yetro kay Moises: “Lumakad ka sa kapa­ya­paan!”

 

Bumalik si Moises sa Ehipto

 

19 Sinabi ni Yawe kay Moises sa lupain ng Madian: “Bumalik ka sa Ehipto sa­pag­kat patay nang lahat ang mga taong nag­hangad pumatay sa iyo.”

 

20 Isinama ni Moises ang kanyang may­bahay at mga anak. Isinakay niya sila sa asno, at umalis patungong Ehipto. At hawak ni Moises sa kanyang kamay ang tungkod ng Diyos.

 

21 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sa pag­balik mo sa Ehipto, alalahanin mo ang lahat ng kahanga-hangang bagay na ipi­nagkatiwala ko sa iyo, at gawin ang mga ito sa harap ni Paraon. Gayun­­­­ma’y pa­ti­tigasin ko ang kanyang puso kaya hindi niya paa­alisin ang aking bayan. 22 At sa­sabihin mo kay Paraon – Ito ang sabi ni Yawe – Ang Israel ang aking panga­nay na anak, 23 at sinabi ko sa iyo: Paalisin mo ang aking anak upang makasamba sa akin. Ngunit tu­manggi kang paalisin siya kaya baba­wian ko ng buhay ang iyong panganay na anak.”

 

24 Sa isang bahay-pahingahan sa daan, nilapitan si Moises ng Anghel ni Yawe, at tinangka siyang patayin. 25 Ngu­nit ku­muha si Sefora ng matalas na bato, at hiniwa ang supot ng ari ng kanyang anak na lalaki, at ipinahid ito sa mga paa ni Moises, at sinabi: “Ikaw na nga ngayon ang asawa ko sa pamamagitan ng dugo.” 26 At iniwan ng Anghel si Moises. Sinabi ni Sefora na “asawa sa pamamagitan ng dugo” dahil sa pagtutuli.

 

Tinanggap ng mga Israelita sina Moises at Aaron

27 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Pu­mun­ta ka sa disyerto at salubungin ang iyong kapatid na si Moises.” Kaya luma­kad si Aaron at sinalubong si Moises sa Bundok ng Diyos. Hinalikan niya ito, 28 at isina­laysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yawe at lahat ng tan­dang ipinagagawa sa kanya. 29 Tinipon nina Moises at Aaron ang lahat ng matatanda ng mga Israelita, 30 at sinabi sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ni Yawe kay Moises. Ginawa rin niya ang mga tanda sa harap ng buong bayan, 31 at sila’y naniwala. Nang marinig nila na dinalaw ni Yawe ang mga anak ng Israel at nakita ang kani­lang paghihirap, nagpatirapa sila sa lupa at sumamba

Advertisements

May 28, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: