Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 2

Iniligtas si Moises mula sa ilog

 

1 May isang lalaki mula sa tribu ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae mula rin sa sariling tribu. 2 Nagsilang ang babae ng isang sang­gol na lalaki, at nang makita niyang magan­da ang bata, itinago niya ito sa loob ng tatlong buwan. 3 Nang hindi na niya ma­itatago pa ang bata, gumawa siya ng isang basket na yari sa papiro, at pinintahan iyon ng alkitran at aspalto. Inihi­ga niya sa basket ang bata, at inilagay iyon sa karamihan ng mga puno ng tambo, malapit sa pampang ng Ilog Nilo. 4 Ngunit tumayo sa malayu-layo ang ate ng bata para tingnan kung ano mangyayari sa bata.

 

5 Noon nama’y lumusong sa Nilo ang anak na babae ni Paraon para maligo, at naglalakad-lakad naman sa pampang ang kanyang mga utusan. Nang matanaw niya ang basket sa mga tam­bo, ipinakuha niya iyon sa kanyang utu­­­san. 6 Binuksan niya ang basket at nakita ang sanggol – isang lalaki, at umi­­­iyak! Gayon na lamang ang kanyang awa at naisaloob niya: “Isang batang Hebreo!”

 

7 Pagkatapos ay sinabi ng ate ng bata sa anak ni Paraon: “Hahanap po ba ako ng babaeng Hebreo na magpa­pasuso sa sanggol para sa inyo?” 8 Sumagot ang anak ni Paraon: “Sige.” Kaya luma­kad ang batang babae at tinawag ang ina ng sanggol.

 

9 Sinabi ng anak ni Paraon sa babae: “Dalhin mo ang sanggol at alagaan siya para sa akin, at babayaran kita.” Kaya kinuha ng babae ang sanggol at inala­gaan, 10 at nang malaki na ang bata ay dinala niya sa anak ni Paraon na umampon sa bata. Pinangalanan niya ito ng Moises upang alalahanin na ang bata ay kanyang iniahon sa tubig.

 

Nakilala ni Moises ang kanyang bayan

 

11 Pagkalipas ng mahaba-habang panahon, binata na si Moises, at pinuntahan niya ang kanyang mga kapatid. Nasaksihan niya kung gaano kabigat ang trabaho ng mga ito, at nakita niyang binubugbog ng isang Ehipsiyo ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. 12 Luminga-linga siya at nang walang makitang sinuman ay pinatay niya ang Ehipsiyo, at ibinaon iyon sa buhangin.

 

13 Nang lumabas siya kinabukasan, nakita naman niya ang dalawang Heb­reo na nag-aaway. Kinausap ni Moises ang lalaking may kasalanan: “Bakit mo sinasaktan ang iyong kapwa?” 14 Ngu­nit sumagot ang lalaki: “Sino ang nag­ta­­laga sa iyo na maging pinuno at hukom namin? Balak mo rin ba akong patayin, tulad ng pagpatay mo sa Ehipsiyo?” Natakot si Moises at kanyang naisip: “Kung gayo’y may nakaaalam pala sa nangyari.”

 

15 Nang mabalitaan ni Paraon ang tungkol dito, tinangka niyang patayin si Moises, ngunit nakatakas si Moises kay Paraon, at nagpunta siya sa lupain ng Madian upang doon manirahan. At doo’y naupo siya sa tabi ng isang balon.

 

Si Moises sa Madian

 

16 Sa Madian ay may isang paring may pitong anak na dalaga. Nagpunta ang mga ito sa balon para sumalok ng tubig, at punuin ang mga labangan para painumin ang mga tupa ng kani­lang ama. 17 Pero may dumating na mga pastol at sila’y itinaboy; ngunit tinulu­ngan ni Moi­ses ang mga dalaga at pina­inom din niya ang mga tupa.

 

18 Nang umuwi ang mga dalaga sa kanilang amang si Reuel, tinanong niya ang mga ito: “Bakit napakaaga yata ng uwi ninyo ngayon?” 19 Suma­got sila: “Ipinag­­tanggol kami ng isang Ehipsiyo laban sa mga pastol, at isinalok pa kami ng tubig at pinainom pa ang mga tupa.” 20 Sinabi ng ama: “Nasaan siya? Ba’t ninyo siya iniwan doon? Tawagin ninyo siya’t imbitahang kumain.”

 

21 Pumayag si Moises na manatili roon, at ipinakasal ng lalaki ang kanyang anak na si Sefora kay Moises. 22 Nagkaanak si Sefora ng isang lalaki, at ito’y pinanga­la­nang Gersom ni Moises bilang pag-aala­ala na siya ay dayuhan sa isang lupaing banyaga.

 

Inalala ng Diyos ang Israel

 

23 Sa loob ng mahabang panahong iyon, namatay ang hari ng Ehipto. At dumaing ang mga Israelita dahil sa kani­lang pagkaalipin; sumigaw sila sa Diyos, at mula sa lugar ng pagkaalipi’y pumaitaas sa Diyos ang kanilang sigaw.

 

24 Narinig ng Diyos ang kanilang bun­tung-hininga, at inalala niya ang kanyang pakikipagtipan kina Abraham, Isaac at Jacob.

 

25 At nakita ng Diyos ang mga anak ng Israel, at ipinakilala ang sarili sa kanila.

Advertisements

May 28, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 28, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: