Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 50

Niyakap ni Jose ang kanyang ama, umiyak at hinalikan ito.

At gaya ng ini­utos ni Jose sa kanyang mga ­mang­­­­-gagamot, inimbalsamo nila ang kanyang amang si Israel.

Tumagal ito nang apat­napung araw, ang pana­hong kaila­ngan sa pag-eembalsamo. Pitumpung araw na nag­luksa ang mga Ehipsiyo.

Pagkatapos ng panahon ng pagluluksa, kinausap ni Jose ang sambahayan ni Paraon: “Kung gusto ninyong magmagandang-loob sa akin, pakisabi kay Paraon na

saman­talang naghihingalo ang aking ama, pina­sumpa niya akong ililibing ko siya sa libi­ngang inihanda niya sa Kanaan. Ipa­kiusap ninyo sa kanya na payagan akong makaalis para ilibing ang aking ama. Babalik ako.”

Ipinasabi naman ni Para­on: “Umalis ka at ilibing ang iyong ama ayon sa ipinapangako niya sa iyo.”

Umahon si Jose para ilibing ang kan­yang ama at sinamahan siya ng lahat ng opisyal ni Paraon, ng mga matatanda sa sambahayan nito at lahat ng matatanda ng Ehipto

pati ang buong sambahayan ni Jose, at ang kanyang mga ka­patid at ang sambahayan ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak lamang at mga tupa at mga baka ang naiwan sa lupain ng Gosen.

Uma­hong kasama niya ang mga karwahe at mga mangangabayo. Napakalaking pulutong!

10 Pagdating nila sa giikan ng Atad, sa kabilang-ibayo ng Jordan, tumangis sila nang ma­lakas, at pitong araw na ipinagluksa roon ni Jose ang kanyang ama.

11 Nang makita ng mga Ka­naneo ang ganitong pagluluksa sa giikan ng Atad, kanilang sinabi: “Ito ang pagluluksa ng mga Ehipsiyo.” Kaya tinawag na Abel Misraim ang lugar na iyon sa kabilang-ibayo ng Jordan.

12 Tinupad ng mga anak ni Jacob ang kanyang iniutos.

13 Dinala nila siya sa lupain ng Kanaan at inilibing sa yungib sa lupa ng Makpela na malapit sa Mambre – na binili ni Abraham kay Efrong Heteo bilang libingan.

14 Pagkalibing ni Jose sa kanyang ama, bu­malik siya sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng nakipaglibing sa kanya.

(Mga huling taon ni Jose)

15Dahil patay na ang kanilang ama, nag-usap-usap ang mga kapatid ni Jose: “Paano ngayon kung may sama pa ng loob sa atin si Jose at gantihan tayo sa masamang ginawa na­tin sa kanya?”

16Kaya nagpasabi sila kay Jose: “Bago mamatay ang iyong ama, sinabi niya sa amin

17na sabihin ito sa iyo – Utang na loob, patawarin mo na ang krimen at kasalanan ng iyong mga kapatid sa paggawa nila sa iyo ng masama. Patawarin mo na ang krimen ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama.” Umiyak si Jose nang ma­tang­gap ang mensaheng ito.

18Pi­nuntahan siya ng kanyang mga kapatid at dumapa sa harap niya. Sinabi nila: “Mga alipin mo kami.”

19Ngunit sinabi sa kanila ni Jose: “Hu­wag kayong matakot. Ako ba ang nasa lugar ng Diyos?

20Binalak ninyo akong gawan ng masama, ngunit binalak naman ng Diyos na maging mabuti ito upang isaka­tuparan ang nagaganap ngayon – ang iligtas ang maraming tao.

21Kaya huwag kayong matakot! Ako ang magpapakain sa inyo at sa inyong mga anak.” At inaliw nga niya sila at kinausap nang puso sa puso.

22 Nanatili sa Ehipto si Jose kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya nang isandaa’t sampung taon,

23 at nakita niya ang mga apo sa tuhod ni Efraim. At na­ilagay din sa kanyang mga tuhod ang mga anak ni Makir na anak ni Manases pagkapa­nga­nak sa mga iyon.

24 At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid: “Mamamatay na ako, pero tiyak na aalalahanin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito papunta sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob.”

25 At pinasumpa ni Jose ang mga anak ng Israel sa pagsasabing “Sa pagdalaw ng Diyos sa inyo para ilabas kayo mula rito, dalhin ninyo ang aking mga buto.”

26 Isan­daa’t sampung taon si Jose nang mamatay; inimbalsamo nila siya at inilagay sa isang ataul sa Ehipto.

 

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: