Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 49

(Ang pagbabasbas ni Jacob)

At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi:  Lumapit kayo nang masabi ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga darating na araw.

Magtipon kayo, mga anak ni Jacob at paking­gan ang inyong amang si Israel!

Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking lakas at ang unang bunga ng aking pag­ka­lalaki, masyadong mayabang at masyadong mapu­sok!

Bagamat gaya ka ng mga uban sa dagat, hindi ka na mangunguna sapagkat pinanhik mo ang higaan ng iyong ama, ang aking higaan at dinungisan ang puri.

Magkapatid sina Simeon at Levi, sandata ng karahasan ang kanilang tabak.

Hindi ako makikiisa sa kanilang usapan!  Puso ko’y lalaging malayo sa kanila, pagkat pumatay sila sa kanilang galit at pinutol ang paa ng mga toro sa kanilang poot.

Sumpain ang kanilang galit, kay tindi! Sumpain ang kanilang poot, kay lupit!  Hahatiin ko sila kay Jacob pangangalatin ko sila sa Israel.

Juda, pupurihin ka ng iyong mga kapatid! Hahawakan mo sa leeg ang mga kaaway, at yuyuko naman sa iyo ang mga anak ng iyong ama.

Tulad ka sa batang leon, O Juda!  Mula sa paninila, anak ko, ikaw ay umuwi. Tulad ng leon, nakaupo at nag-aabang; tulad ng babaeng leon – sino ang mangangahas lumapit sa kanya?

10 Setro ay di aagawin kay Juda ni baston ng kapangyarihan sa gitna ng kan­yang mga hita hanggang dumating ang tunay na may-ari nito na dapat sundin ng mga bansa.

11 Sa puno ng ubas niya itatali ang bisiro ng kanyang asno, ang kanyang bisiro sa pinakapiling sanga.  Lalabhan niya sa alak ang kanyang damit, ang kanyang damit sa dugo ng ubas.

12 Pinapula ng alak ang kanyang mga mata, pinaputi ng gatas ang kanyang mga ngipin.

13 Sa baybay-dagat maninirahan si Zabulon! Kanlungan siya ng mga sasakyang-dagat at aabot sa Sidon ang kanyang saklaw.

14 Isang malakas na asno si Isacar, pahiga-higa sa gitna ng mga kawan.

15 Makita lamang niyang kay sarap ng kanyang pahingahan at kay ganda ng kanyang lupa, balikat niya’y agad iniyuyuko sa pasanin at tinatanggap pamatok ng pagkaalipin.

16 Hahatulan ni Dan ang kanyang bayan bilang tribu ng Israel.

17 Si Dan ay ahas sa daan, isang ulupong sa daraanan na tutuklaw sa sakong ng kabayo hanggang sakay ay mahulog!

18 Sa iyong pagliligtas ako umaasa, O Yawe!

19 Lulusubin si Gad ng mga tulisan, ngunit sila’y lulusubin niya sa kanilang liku­ran.

20 Masarap ang pagkain ni Aser, ihahanda niya’y pagkain ng hari!

21 Si Neftali’y inahing usang nakaalpas, kasama ang magaganda niyang mga anak.

22 Si Jose ay mabungang puno ng ubas, mabungang puno sa tabi ng bukal na ang mga sanga’y gumagapang sa pader.

23 Nilusob siya ng mga may pana sa kamay,  tinudla siya at kanilang tinugis,

24 ngunit hindi nababali ang kanyang pana – mahusay pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa Lakas ni Jacob, dahil sa Ngalan ng Pastol at Bato ng Israel,

25 dahil sa Diyos ng iyong ama na sa ‘yo’y tumutulong, dahil sa Kataas-taasan na sa ‘yo’y nagpapala: mga pagpapala ng langit sa kaitaasan, mga pagpapala ng kailalim-ilaliman, mga pagpapala ng dibdib at sinapu­punan!

26 Higit na dakila ang mga pagpapala ng iyong ama kaysa pagpapala ng matatandang kabundukan, kaysa yaman ng panghabang-panahong ka­burulan. Igawad ang lahat ng ito sa ulo ni Jose, ang ibinukod sa kanyang mga kapatid.

27 Si Benjamin ay asong-gubat na nanla­lapa,sa umaga’y nilalapa ang kanyang nahuli at kinahapuna’y hinahati ang mga na­sam­­sam!”

(Pagkamatay at paglilibing kay Jacob)

28 Ito ang labindalawang tribu ng Israel at ito ang sinabi ng kanilang ama nang bas­basan sila sa pagbibigay sa bawat isa ng pag­papa­lang tangi at angkop sa kanya.

29 At pagkatapos, ibinigay niya ang mga tagu­biling ito: “Malapit na akong yumao sa aking mga ni­nuno! Ilibing ninyo ako sa tabi ng aking mga ninuno, sa yungib sa lupa ni Efrong Heteo,

30 sa yungib sa lupa ng Mak­pela sa dakong silangan ng Mambre sa Kanaan, sa lupang binili ni Abraham kay Efrong Heteo bilang libingan.

31 Doon inili­bing si Abraham at si Sarang asawa niya. Doon din inilibing si Isaac at si Rebecang asawa niya. At doon ko rin inilibing si Lea.

32 Ang lupa at ang yungib doon ay binili sa mga Heteo.”

33 Matapos ibigay ni Jacob ang mga tagubi­ling ito sa kanyang mga anak, iniunat niya ang kanyang mga paa sa higaan, nalagutan siya ng hininga at yumao sa kanyang mga ninuno.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] Genesis 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: