Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 47

Pinuntahan ni Jose si Paraon at sinabi: “Dumating na sa Gosen buhat sa lupain ng Kanaan ang aking ama at mga kapatid, ka­sama ang kanilang mga tupa at mga baka at lahat nilang ari-arian.”

2 At pinili niya ang lima sa kanyang mga kapatid at iniharap kay Paraon.

3 Itinanong ni Paraon: “Ano ang inyong trabaho?” At suma­got sila: “Mga pastol ang inyong mga lingkod tulad ng aming ninuno.

4 Naparito kami upang pansamantalang manirahan sa lupain sapagkat wala nang pastulan ang aming tupa dahil sa malubhang taggutom sa Kanaan. Kayat hinihiling namin na kung maaari’y patirahin ninyo kami sa lupain ng Gosen.”

5 At sinabi ni Paraon kay Jose: “Pinun­tahan ka ng iyong ama at mga kapatid.

6 Ikaw ang panginoon ng buong lupain ng Ehipto; itira mo ang iyong ama at mga kapatid sa pinakama­inam na lugar. Patirahin mo sila sa Gosen at kung may kilala ka sa kanila na may-kaka­yahan, paalagaan mo sa kanila ang aking mga kawan.”

Ang mga anak ni Jacob sa Ehipto

7-8 Sinamahan ni Jose ang kanyang amang si Jacob at iniharap kay Paraon na nagtanong pagkatapos batiin ni Jacob: “Ilang taon na kayo?”

9 Sumagot si Jacob: “Isandaa’t tatlumpung taon na ang mga taon ng aking paggagala. Maikli at mahirap ang mga taon ng aking buhay, at di sindami ng sa aming mga ninuno.”

10 At binasbasan ni Jacob si Paraon at saka umalis. 11 At pinatira ni Jose ang kanyang ama at mga kapatid sa pinakamagandang lugar sa Ehipto, sa lupain ng Rameses gaya ng ipinag-utos ni Paraon.

12 Binigyan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama at mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama batay sa bilang ng kanilang mga anak.

13Naging napakatindi ng taggutom kayat nawalan ng pagkain ang buong lupain. Nasa­lanta ang Ehipto at Kanaan dahil sa taggutom.

14Tinipon ni Jose ang lahat ng na­pag­bilhan sa trigo sa mga lupain ng Ehipto at Kanaan. Dinala ni Jose ang lahat ng salapi sa bahay ni Paraon.

15Nang maubos na ang pera ng mga tao sa Ehipto at Kanaan, lumapit ang lahat ng Ehipsiyo kay Jose at sinabing “Bigyan mo kami ng pagkain! Ba’t kami kailangang mamatay sa harap mo dahil wala na kaming pera?” 16Sinabi naman sa kanila ni Jose: “Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga hayop bilang bayad sa pagkain dahil wala na kayong pera.” 17At dinala nga nila kay Jose ang kanilang mga ala­gang hayop, at binigyan sila ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka, at asno. Sa gayon binigyan ni Jose ng pagkain ang mga tao nang taong iyon. 18Nang sumunod na taon, dumating na naman sila at sinabi sa kanya: “Hindi namin maika­kaila sa aming pa­nginoon na ubos na ang aming pera at nasa inyo na ang aming mga alagang hayop. Wala nang naiwan sa amin kundi ang aming sarili at ang aming lupa. 19Ba’t kami kailangang ma­matay sa harap ninyo – kami pati na ang aming lupa? Bilhin ninyo kami at ang aming lupa bilang kapalit sa pag­kain, at kami at ang aming mga lupa ay magi­ging alipin ni Paraon. Bigyan ninyo kami ng trigo upang hindi kami mamatay, at huwag mapa­bayaan ang aming lupa.”

20 At nakuhang lahat ni Jose ang lupain ng Ehipto para kay Paraon. Ipinagbili ng lahat ng Ehipsiyo ang kanilang mga lupa sapagkat labis ang kanilang paghihirap dahil sa taggutom. Naging may-ari ng buong lupain si Paraon,

21 at pinalipat ni Jose sa mga siyudad ang mga tao mula sa kanilang lupa sa buong Ehipto.

22 Ang mga lupain lamang ng mga pari ang hindi niya kinuha dahil may kautusan si Paraon para sa kanila. At nabuhay ang mga ito sa pamamagitan ng bigay ni Paraon, kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang mga lupain.

23 At sinabi ni Jose sa mga tao: “Ngayong nabili ko na kayo at ang inyong lupain para kay Paraon, narito ang binhi para ihasik sa lupa.

24 Sa panahon ng anihan, ibibigay ninyo kay Paraon ang ikalimang bahagi at maiiwan naman sa inyo ang apat na limang bahagi bilang binhi sa pag­hahasik at pagkain ninyo at ng inyong mga pa­milya.”

25 Sinabi nila: “Sinagip ninyo ang aming buhay. Mabuti sa amin ang maging alipin ni Paraon.”

26 Kaya nagpalabas ng isang batas si Jose na umiiral hanggang ngayon – na para kay Paraon ang ikalimang bahagi ng ani. Ang lupain lamang ng mga pari ang hindi naging ari-arian ni Paraon.

27 At namuhay sa Ehipto ang Israel, sa lupain ng Gosen.

Naging may-ari sila ng lupaing ito, naging mabunga sila at dumami ang kanilang mga anak, maraming-marami.

28 Labimpitong taon si Jacob sa Ehipto. At nabuhay siya nang isan­daa’t apatnapung taon.

29 Nang malapit na siyang mamatay, ipinatawag niya ang kanyang anak na si Jose at sinabing: “Pakilagay mo nga ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at pa­tunayan sa amin ang iyong katapatan at kagandahang-loob na hindi mo ako ililibing sa Ehipto.

30 Ngunit sa paghimlay ko sa piling ng aking mga ninuno, ilabas mo ako sa Ehipto at ilibing sa kanilang libingan.” Sinabi ni Jose: “Gagawin ko ang inyong bilin.”

31 Iginiit ni Ja­cob: “Sumumpa ka!” Sumumpa nga si Jose ha­bang suma­samba naman si Israel na naka­yuko sa kanyang higaan.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: