Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 44

(Ang kopa ni Jose sa sako ni Benjamin)

At nag-utos si Jose sa kan­yang mayordomo: “Punuin mo ng pag­kain ang mga sako nila, hang­gang ma­kakaya nila. At ilagay mo ang pe­ra ng bawat isa sa bungad ng sako,

at ilagay mo naman ang aking kopang pilak kasama ng perang para sa kanyang trigo sa sako ng pinakabunso.” Si­nu­nod ng mayordomo ang sinabi ni Jose.

3 Nang nagliliwanag na kinaumaga­han, pinalakad na ang magkakapatid, kasama ang kanilang mga asno.

4 Hindi pa sila nakalalayo sa siyudad nang sa­bi­­hin ni Jose sa kanyang mayordomo: “Habulin mo agad ang mga lalaking iyon, at sabihin mo sa kanila pag ina­butan mo na sila – Bakit ninyo ginan­tihan ng masama ang mabuti?

5 Hindi ba ito ang iniinuman ng aking amo at ginagamit sa panghuhula? Masama ang inyong ginawa!”

6 Nang abutan sila ng mayordomo, inulit nga niya ang mga kata­gang ito.

7 At sinabi ng magkakapatid: “Bakit naman ganyan magsalita ang aking panginoon? Kailanma’y hindi magagawa ng inyong mga lingkod ang gayon.

8 Isi­nauli pa nga namin mula sa lupain ng Kanaan ang perang nakuha namin sa aming mga sako. Kaya bakit kami magnanakaw ngayon ng pilak o ginto sa ba­hay ng inyong panginoon?

9 Kung makita ninyo sa isa sa inyong mga alipin ang sinasabi ninyo, dapat siyang ma­matay at kami nama’y magiging alipin ng inyong panginoon.”

10 Sinabi ng mayordomo: “Sige, ayon sa sabi ninyo, magi­ging alipin ko ang sinumang kakitaan ng kopa at makakalaya na ang iba.”

11 Ibina­ba ng ba­wat isa ang kanyang sako sa lupa at bi­nuksan iyon.

12 Nagsaliksik ang ma­yor­domo mula sa panganay at nagtapos sa pinakabunso. At natagpuan ang kopa sa sako ni Ben­jamin.

13 Kaya winarak ng mag­ka­kapatid ang kani­lang mga damit at muling ikinarga ang mga sako sa mga asno, at bumalik sa lunsod.

14 Nasa bahay pa si Jose nang ma­ka­balik si Juda at ang kanyang mga ka­patid at nagpatirapa sa harap niya.

15 Si­nabi ni Jose sa kanila: “Ano ang inyong ginawa? Hindi ba ninyo alam na may kakayahang manghula ang isang tulad ko?”

16 At sinabi naman ni Juda: “Ano ang masasabi na­min sa aking pa­ngi­noon? Paano namin mapatutunayan ang aming kawalang-sala? Ang Diyos ang naglantad sa aming pagka­kasala: mga alipin na kami ngayon ng aming panginoon, kami at ang kin­a­tag­puan ng kopa.”

17 Ngunit sinabi ni Jose: “Hindi ko magagawa iyon. Kung sino lamang ang kinatagpuan ng kopa ang siya kong magiging alipin. At maka­babalik nang mapayapa ang lahat sa inyo sa inyong ama.”

18 Lumapit si Juda kay Jose at sinabi: “Panginoon ko, hayaan ninyong maka­pag­salita ang inyong lingkod. Huwag sana kayong magalit bagamat kapantay kayo ni Paraon.

19 Nang tanungin ninyo, panginoon ko, ang inyong mga lingkod kung – May ama pa ba kayo o kapatid na lalaki? –

20 sinabi naming – May ama kaming matanda na na may anak na ba­tang lalaki sa kanyang katandaan. Patay na ang kapatid na lalaki niyon at siya na lamang ang naiwang anak ng kanyang ina. At mahal na ma­hal siya ng kanyang ama.

21 At sinabi ninyo sa amin – Isama ninyo siya rito para makita ko.

22 Sinabi naman namin sa aming pangi­noon na hindi maaaring iwan ng batang lalaki ang kanyang ama sapagkat kung iiwan niya iyon, mamamatay ang kan­yang ama.

23 At sinabi ninyo na kung hindi namin ma­isa­sama ang aming bunsong kapatid, hindi kami makahaharap sa inyo.

24 Sinabi namin ang lahat ng ito sa aming ama pag-uwi namin.

25 Kayat nang sabihin niyang bumalik kami rito at bumili ng kaunting pagkain,

26 sinabi namin –  Hindi kami makapupuntang muli roon kung hindi ninyo pasa­samahin ang aming bunsong kapa­tid. Hindi kami haharapin ng lalaking iyon ma­libang kasama namin ang aming kapatid.

27 At sinabi ng aming ama – Alam ninyong binig­yan ako ng dalawang anak ng aking asawa.

28 Na­wala na ang isa at tiyak na nagkaluray-luray siya at hindi ko na nakita pang muli.

29 Kung ilalayo ninyo pa sa akin ang isang ito at may mangyari sa kanya, mamamatay ako sa lungkot sa aking katandaan.

30 Ngayon, hindi ako makababalik sa aking ama na hindi kasama ang bata sapagkat mahal na mahal siya ng aking ama.

31 Ikamamatay niya ang makitang wala ang bata, mamamatay siya sa lungkot sa kanyang katandaan.

32 Ako ang nanagot sa kaligtasan ng bata sa harap ng aking ama, sinabi kong – Kung hindi siya maibabalik, ama ko, ako ang may kasalanan sa habang panahon.

33 Kaya payagan nin­yong ako na ang ma­natili bilang alipin kapalit ng bata at pa­samahin siya sa kan­yang mga kapatid.

34 Paano pa akong makauuwi sa aming ama kung hindi rin lang kasama ang bata? Ayaw kong makita ang paghihirap ng aking ama!”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: