Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 42

(Bumaba sa Ehipto ang mga anak ni Jacob)

Nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak: “Ba’t kayo na­katayo riyan at nagtitinginan?

Nabalitaan kong may trigo sa Ehipto kaya pumunta kayo roon at bumili ng ka­unti para hindi tayo mamatay sa gutom.”

Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose para bumili ng trigo – sampu silang lahat

sapagkat hindi pinasama ni Jacob si Benjamin na kapatid ni Jose dahil natatakot itong baka may mang­yari sa kanya.

5 Kaya umalis ang mga anak ni Israel kasama ng iba pang mga Kananeo pa­ra bumili ng trigo sapagkat taggutom din sa Kanaan.

6 Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ay nagbibili ng trigo sa buong bayan. Nang dumating ang kan­yang mga kapatid, yumuko sa kanya ang mga ito na abot sa lupa ang mga mukha.

7 Agad na nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid pero hindi siya nagpahalata sa mga ito, sa halip ay naging mabalasik siya: “Saan kayo ga­ling?” At sumagot ang mga ito: “Galing kami sa lupain ng Kanaan para bumili ng trigo.”

8 Nakilala nga ni Jose ang kan­yang mga kapatid pero hindi siya nakilala ng mga ito.

9 At naalala niya ang mga panaginip niya tungkol sa kanila. Sinabi niya: “Mga espiya kayo at naparito kayo pa­ra tiktikan ang mga kahinaan ng lupain.”

10 Sumagot sila: “Hindi, aming panginoon, naparito ang inyong mga alipin para bumili lamang ng trigo.

11 Mga anak kami ng iisang lalaki. Matapat kaming mga tao, hindi espiya ang inyong mga alipin.” 12 Pero sinabi ni Jose: “Hindi, na­parito kayo para tiktikan ang kahinaan ng lupain.”

13 At sinabi nila: “Labin­dalawang magka­kapatid na lalaki ang inyong mga alipin, mga anak ng isang lalaki sa lupain ng Kanaan. Kasama nga­yon ng aming ama ang bunso, at wala na ang isa.”

14 At iginiit ni Jose: “Tama nga ang sabi ko – mga espiya kayo!

15 At ma­pa­tutunayan ito. Isinusumpa ko sa buhay ni Paraon na hindi kayo makaaalis dito hanggang hindi napaparito ang inyong bunsong kapatid.

16 Isa sa inyo ang aalis para sunduin ang inyong kapatid at ibi­bilanggo naman ang iba. Kaya mala­laman ko kung nagsa­sabi nga kayo ng totoo. At kung hindi, mga espiya nga kayo.”

17 Kaya tatlong araw niyang ipina­bilanggo ang lahat.

18 Sinabi ni Jose sa kanila sa ikatlong araw: “Tutulungan ko kayong iligtas ang inyong sarili sapagkat may takot ako sa Diyos.

19 Kung mga tapat nga kayo, ma­iwang bilanggo ang isa sa in­yong mag­kakapatid sa bahay ng guwardiya na ti­nutuluyan ninyo nga­yon at iuwi ninyo ang trigong kailangan ng inyong pa­milya.

20 Ngunit kaila­ngang dalhin ninyo sa akin ang inyong bunsong kapatid para mapa­tunayan ko ang inyong sinabi at maligtas ang inyong buhay.” Gayon nga ang kani­lang gina­wa,

21 at sinabi nila sa isa’t isa: “Parusa ito dahil sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakita natin ang kan­yang pag­hihirap at narinig ang kan­yang pagmamakaawa pero hindi natin siya pinag­big­yan. Kaya dumating sa atin ang pag­hi­hirap na ito.”

22 Sinabi sa kanila ni Ruben: “Sabi ko na nga ba’t huwag gawan ng ma­sama ang bata! Pero ayaw ninyong ma­kinig, kaya pinagbabayaran tuloy na­tin nga­yon ang kanyang pagkamatay.”

23 Hindi nila alam na naiintindihan sila ni Jose sapagkat mayroon pa itong interpreter.

24 Kaya umalis muna si Jose at umi­yak. Nang magbalik ito, kina­usap sila nito at ipinakuha si Simeon at ipinagapos sa harap nila.

25 Ipinag-utos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ipinabalik sa sako ng bawat isa ang kanilang salapi at pinabigyan ang bawat isa ng pagkain para sa paglalakbay. Matapos gawin ito,

26 ikinarga nila ang trigo sa kanilang mga asno at lumakad na sila.

27 Ngunit kinaga­bihan, sa lugar na kani­lang tinigilan, nang buksan ng isa sa kanila ang kanyang sako para pakainin ang kanyang asno, nakita niya ang kan­yang pilak na nakapaibabaw sa mga trigo sa bungad ng sako.

28 Kaya sinabi niya sa kanyang mga kapatid: “Ibinalik ang aking salapi, narito sa aking sako!” Nabigla sila at nangatal at sinabing “Ano itong ginawa sa atin ng Diyos?”

29 Pagkauwi nila sa kanilang amang si Jacob sa lupain ng Kanaan, isina­laysay nila ang lahat ng nangyari sa kanila:

30 “Naging mabalasik sa amin ang lalaking panginoon sa lupaing iyon at itinuring kaming mga espiya

31 pero sinabi naming – Mabuting tao kami at hindi mga espiya.

32 Labindalawa ka­ming magka­kapatid, anak ng iisang ama. Wala na ang isa at kasama naman ng aming ama sa lupain ng Kanaan ang pinakabunso.

33 At sinabi ng panginoon ng lupain – Malalaman ko kung nagsasabi nga kayo ng totoo sa pama­magitan nito: iwan ninyo rito ang isa sa inyong mga kapatid, kumuha kayo ng kaila­ngan ng inyong mga sambahayan at lumakad,

34 pero dalhin n’yo sa akin ang inyong bunsong kapatid para masiguro kong hindi nga kayo mga espiya kundi mabubuting tao. At palalayain ko ang inyong kapatid at maaari na kayong makipag­kalakalan sa lupain.”

35 Nang isalin nila ang mga sako, na­kita ng bawat isa ang kanilang sisidlan ng salapi na nasa sako. Natakot sila pati ang kanilang ama nang makita nila ito. 36 Si­nabi ng kanilang amang si Ja­cob: “Ini­lalayo ninyo sa akin ang aking mga anak. Wala na si Jose, wala na rin si Simeon at ngayo’y kukunin pa rin ninyo sa akin si Benjamin! At papa­sa­nin ko ang lahat ng ito!” 37 Ngunit sinabi ni Ruben sa kanyang ama: “Patayin na ninyo ang dalawa kong anak kung hindi ko maiba­balik sa inyo si Benjamin. Ipag­katiwala ninyo siya sa akin at iba­balik ko siya.” 38 Ngunit sinabi ni Jacob: “Hindi sasama sa inyo ang aking anak, patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang naiiwan sa akin. Kung may masamang mang­yari sa kanya sa daan, mamamatay ako sa lungkot sa aking katandaan.”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: