Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 46

(Bumaba sa Ehipto si Jacob)

Umalis si Israel na dala ang laha ni­ yang ari-arian. Pagdating niya sa Ber­seba, nag-alay siya ng mga handog sa Diyos ng kanyang amang si Isaac.

Sinabi ng Diyos kay Israel sa isang panaginip: “Jacob! Jacob!” At sumagot siya: “Narito ako.”

Sina­bi sa kanya: “Ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Hu­wag kang matakot na lumu­song sa Ehipto sapagkat gagawin kitang isang mala­king bansa roon.

Sasa­mahan kita sa Ehipto at ibabalik na muli rito, at mga kamay ni Jose ang magpipikit sa iyong mga mata.”

Umalis si Jacob sa Berseba at dinala ng mga anak ni Israel ang kanilang amang si Jacob kasama ang kanilang mga anak at mga asawa sa mga karwaheng padala ni Paraon para sunduin sila.

Dinala rin nila ang kanilang mga kawan at lahat ng naging ari-arian nila sa Kanaan.

Nagpunta nga si Jacob sa Ehipto kasama ang buo niyang angkan, ang kanyang mga anak at mga apo – ang lahat niyang anak.

Ito ang mga pangalan ng mga anak ng Israel na nagpunta sa Ehipto, si Jacob at ang kanyang mga anak. Si Rubeng panganay ni Jacob at ang mga anak ni Ruben na sina Enoc, Falu, Hesron at Carmi.

10 Ang mga anak ni Simeon: Yamuel, Yamin, Ahod, Yuakin, Sohar at Saul na anak sa Kananea.

11 Ang mga anak ni Levi: Gerson, Kehat at Merari.

12 Ang mga anak ni Juda: Er, Onan, Sela, Fares at Zaraj (pero namatay sa lupain ng Kanaan sina Er, Onan at Sela) Ang mga anak ni Fares: Hesron at Hamul.

13 Ang mga anak ni Isacar: Tola, Fua, Job at Sumron.

14 Ang mga anak ni Zabulon: Sared, Elon at Yahelel.

15 Ito ang mga anak ni Lea kay Jacob sa Padan-Aram bukod sa kanyang anak na baba­eng si Dina. Tatlumpu’t tatlong lahat ang kanyang mga anak na babae at lalaki.

16 Ang mga anak ni Gad: Sefion, Haggi, Suni, Esebon, Heri, Arodi at Areli.

17 Ang mga anak ni Aser: Yamne, Yesua, Yesui, Beria at ang kanilang kapatid na babaeng si Sara. Ang mga anak ni Beria: Hebel at Malquiel. 18 Ito ang mga anak kay Jacob ni Zelfang bigay ni Laban sa kanyang anak na si Lea – labing-anim na lahat.

19 Ang mga anak ni Raquel na asawa ni Ja­-cob: Jose at Benjamin.

20 Naging anak ni Jose sa Ehipto sina Manases at Efraim na ipinanganak ni Asenat na anak ni Putiferang pari ni On.

21 Ang mga anak ni Benjamin: Bela, Beher, Asbel, Gera, Naaman, Equi, Ros, Mofin, Ofin at Ared. 22 Ito ang mga anak ni Raquel kay Jacob – labing-apat na lahat.

23 Ang anak ni Dan: Husim.

24 Ang mga anak ni Neftali: Yasiel, Guni, Yeze at Sallem.

25 Ito ang mga anak ni Jacob kay Bilang bigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak – pitong lahat.

26 Animnapu’t anim ang bilang ng mga taong kasama ni Jacob na pumunta sa Ehipto, lahat ng kanyang kadugo, hindi pa kabilang ang mga asawa ng kanyang mga anak.

27 Kasama ang dalawang anak ni Jose sa Ehipto, pitumpung lahat ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na pumunta sa Ehipto.

Pagkikita nina Jacob at Jose

28 Pinauna ni Jacob si Juda upang ipag­bigay-alam kay Jose na parating na siya at malapit na sa lupain ng Gosen.

29 Ipinahanda ni Jose ang kanyang karwahe para salu­bungin ang kanyang amang si Israel sa Gosen. Pagkakita niya sa kanya, niyakap niya ang kanyang ama at matagal na umiyak sa balikat nito.

30 Sinabi ni Israel kay Jose: “Puwede na akong mamatay ngayon sapagkat nakita ko na ang iyong mukha at nalamang buhay ka.”

31 At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong angkan ng kanyang ama: “Aalis ako ngayon din para ibalita kay Paraon na du­mating na ang aking mga kapatid at ang samba­hayan ng aking ama buhat sa lupain ng Kanaan.

32 Sa­sabihin ko rin sa kanya na kayo ay mga pastol ng mga kawan na nag-aalaga ng mga hayop, at dinala ninyo ang inyong mga tupa at mga baka at lahat ng inyong ari-arian.

33 Kayat kapag ipinatawag kayo ni Paraon at sinabi niyang – Ano ang inyong trabaho? –

34 sa­sa­bihin ninyong – Sapul pagkabata hang­gang ngayon, kami’y nagpapastol na ng mga kawan tulad ng aming mga ninuno. Kaya sa lupain ng Gosen kayo maninirahan sapagkat na­mumuhi ang mga Ehipsiyo sa lahat ng pastol.”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: