Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 41

(Ang mga panaginip ni Paraon)

1 Pagkaraan ng dalawang taon, na­naginip si Paraon na nakatayo siya sa tabi ng Ilog Nilo

2 nang may pitong maganda at mata­bang baka ang umahon mula sa ilog at nagsimulang manginain sa tabing-ilog.

3 Kasu­nod nilang umahon mula sa Nilo ang pito pang baka, mga payat at nanga­ngalirang at tumabi ang mga ito sa mga bakang nasa tabing-ilog.

4 Kinain ng payat at nanga­nga­lirang na mga baka ang maganda at matabang mga baka. Pagkatapos ay nagising si Pa­raon.

5 Mu­ling nakatulog si Paraon at nanaginip uli. Nakita niyang tumutubo sa isang tangkay ang pitong uhay, malaman at mabuti.

6 At may sumibol namang pitong uhay pa, maliliit at tinuyo ng hanging silangan.

7 At nilamon ng mali­liit na uhay ang malalaman at mabubuti. At nagising si Paraon – pana­ginip lang pala iyon!

8 Nabalisa siya kinaumagahan at ipi­natawag ang lahat ng may lihim na karunungan at pantas sa Ehipto. Ikinu­wento niya sa mga ito ang kanyang mga panaginip pero walang makapag­pa­­liwanag ng mga ito sa kanya.

9 Kaya sinabi ng punong-tagapangasiwa ng inumin kay Paraon: “Naalaala ko nga­yon ang aking pagkukulang.

10 Nagalit si Paraon sa kanyang alipin at ipina­kulong niya ako at ang punong-pana­dero sa bahay ng kapitan ng mga guwar­diya.

11 Na­na­ginip kami sa iisang gabi na bawat panaginip ay may kanya-kanyang kahu­lu­gan.

12 Kasama namin noon ang isang kabataang Hebreong alipin ng kapitan ng mga guwardiya. Nang sabihin namin sa kanya ang aming panaginip, binig­yang-kahulugan niya ang bawat isa sa aming panaginip.

13 At nagkatotoo ang kanyang sinabi. Naba­lik nga ako sa aking tung­ku­lin, at binitay naman ang punong-pana­dero.”

14 Kaya ipinatawag ni Paraon si Jose. Agad siyang kinuha sa bilang­guan, ina­hitan, at pinalitan ang kanyang damit para humarap kay Paraon.

15 At sinabi ni Paraon kay Jose: “Na­na­ginip ako at walang makapag­pali­wanag nito. Nabalitaan kong nabi­big­yang-kahulugan mo ang anumang pa­na­­­ginip.” 16 Sumagot si Jose: “Hindi ako kundi ang Diyos ang siyang mag­bi­­bigay kay Paraon ng kasiya-siyang ka­sa­gutan.”

17Kaya isinalaysay ni Paraon ang kanyang pana­ginip:”Nasa tabi ako ng Ilog Nilo 18 nang pitong ma­­ganda at matabang baka ang umahon sa ilog at nagsimulang manginain sa tabing-ilog.

19 At pagkatapos, pitong baka pa ang umahon – mga bakang pangit at buto’t balat at payat. Hindi pa ako nakakita ng gayon kapangit na baka sa buong lupain ng Ehipto.

20 Kinain ng pa­ngit at buto’t balat na mga baka ang pitong mata­tabang baka,

21 pero hindi halata na nasa tiyan nila ang mga iyon sapagkat pangit at bu­to’t balat pa rin sila tulad ng dati. At nagising ako.

22 Nakita ko rin sa aking panaginip ang pitong uhay na tumutubo sa iisang tangkay, ma­la­man at mabuti.

23 At pagkatapos, sumibol naman ang pito pang uhay – tuyot at maliliit at nilanta ng hanging silangan.

24 Nilulon ng mga lantang uhay ang pitong magagandang uhay. Isina­laysay ko ito sa mga may lihim na karunu­ngan pero walang makapag­paliwa­nag nito sa akin.”

25 At sinabi ni Jose kay Paraon: “Iisa at pareho ang panaginip ni Paraon. Ipi­­na­hayag ng Diyos kay Paraon ang kanyang gagawin.

26 Ang pitong matatabang baka ay pitong taon, at ang pitong magagan­dang uhay ay pitong taon din. Iisang panaginip!

27 Ang pitong payat at pangit na bakang sumunod ay pitong taon din, pati ang pitong lanta at ipang uhay na tinuyo ng hanging silangan – magka­ka­roon ng pitong taong taggu­tom.

28 Tu­lad ng sinabi ko kay Paraon, ipina­hayag ng Diyos ang kanyang gaga­win.

29 Mag­kakaroon ng pitong taon ng lubos na kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto,

30 ngu­nit susundan iyon ng pitong taong tag­gutom. At malilimutan na ang pa­na­hon ng kasaganaan sapagkat ma­giging grabe ang taggutom sa lupain.

31 Napa­katindi ng taggutom kaya hindi na magu­gunita ang panahon ng kasa­ga­naan.

32 Dalawang ulit na nangyari kay Pa­raon ang panaginip sapagkat buo na ang pasya ng Diyos at gagawin niya ito ka­agad.

33 Kaya pumili ngayon si Pa­raon ng taong matalino at may-kakaya­hang ma­mahala sa Ehipto.

34 At kaila­ngan ding maglagay si Paraon ng mga tagapanga­siwa sa buong lupain na si­yang lilikom ng buwis na ikalimang ba­hagi ng lahat ng ani sa lupain sa loob ng pitong taong ka­saganaan.

35 Kaila­ngang tipunin nila ang lahat ng pagkain sa pi­tong taong iyon ng kasaganaan, at iim­bak ang mga trigo sa mga siyudad sa ilalim ng kapang­yarihan ni Paraon.

36 Ila­laan ang pag­kaing ito upang hindi ma­matay sa gutom ang ba­yan sa pitong taong taggutom na darating sa Ehipto.”

(Jose, punong opisyal)

37 Nasiyahan si Paraon at ang kanyang mga opisyal sa sinabi ni Jose,

38 at nagtanong si Paraon: “Saan tayo maka­ka­kita ng lalaking tulad niya na suma­sakanya ang espiritu ng Diyos?”

39 At sinabi niya kay Jose: “Dahil sa iyo ipi­na­alam ng Diyos ang lahat ng ito, wala nang magiging higit pang mata­lino at may-kakayahan kaysa iyo.

40 Ikaw ang mamamahala sa aking administrasyon, at su­sundin ng lahat kong mamamayan ang iyong mga utos. Lahat ng akin ay iyo, maliban lamang sa aking trono.”

41 At sinabi pa ni Paraon kay Jose: “Iti­na­talaga kita para mamahala sa buong lupain ng Ehipto.”

42 At hinubad niya mula sa kanyang daliri ang kanyang singsing na pantatak at isinuot sa daliri ni Jose. Binihisan niya ito ng pinong linen at sinabitan ng gintong kuwintas.

43 Pinasakay niya si Jose sa pangalawang karwahe ng palas­yo at ini­utos na may manguna sa kanya para sumigaw nang “Magsitabi kayo!” At si Jose ang naging taga­pamahala sa buong lupain ng Ehipto.

44 At sinabi ni Paraon kay Jose: “Ako si Paraon! Kung wala kang pahintulot, wa­lang makapagtataas ng kamay o ma­ka­hahakbang sa buong lupain ng Ehipto.”

45 Pinangalanang Safenat-Paneaj ni Pa­raon si Jose at ibinigay sa kanya bilang asawa si Asenat na anak ni Putifera na pari ng diyos na si On. At naglakbay si Jose sa buong lupain ng Ehipto.

46 Tat­lumpung taon si Jose nang humarap siya kay Paraong hari ng Ehipto. At pagkaalis niya sa harap ni Paraon, naglakbay siya sa buong lupain ng Ehipto.

47 Sa panahon ng pitong taong kasaganaan, nag-ani nang sagana ang lupa­in.

48 Tinipon ni Jose ang lahat ng pagkaing inani sa panahong iyon ng kasaganaan sa Ehipto at inimbak sa bawat siyudad ang ani buhat sa paligid na bukirin niyon.

49 Na­katipon si Jose ng trigong sindami ng buhangin sa dagat, at hindi na matakal dahil sa dami.

50 Bago sumapit ang taon ng taggu­tom, nagkaroon ng dalawang anak na lalaki kay Jose si Asenat na anak ni Putiferang pari ni On.

51 Pinangalanang Manases ni Jose ang panganay sapag­kat sinabi niyang “Ipinalimot sa akin ng Diyos ang lahat kong hirap at ang bahay ng aking ama.”

52 Pinangalanan naman niyang Efraim ang pangalawa sapagkat sinabi niya: “Ginawa akong mabunga ng Diyos sa lupain ng aking paghihirap.”

53 Pagkatapos ng pitong taong kasaganaan sa buong Ehipto,

54 nagsimula naman ang pitong taong taggutom gaya ng sinabi ni Jose. Nagkaroon ng taggu­tom sa lahat ng bansa ngunit may pag­kain sa lahat ng dako sa Ehipto.

55 Nang magsimulang mag­danas ng taggutom ang Ehipto, dumaing ang mga tao kay Paraon para humingi ng pagkain. Ngunit sinabi ni Paraon sa mga Ehipsiyo: “Pu­munta kayo kay Jose at gawin ang kan­yang sasabihin.”

56 Sinalanta ng taggu­tom ang buong lupain, binuksan ni Jose ang lahat ng bodega at nagbenta ng trigo sa mga Ehipsiyo sapagkat malub­ha ang taggutom sa buong lupain.

57 Lalo pang lumubha ang taggutom sa buong daigdig kaya ang lahat ay pumunta sa Ehipto para bumili ng trigo kay Jose.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: