Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 39

At dinala si Jose sa Ehipto, at bi­ni­li siya sa mga Ismaelitang nag­da­la roon sa kanya ni Putifar na isang Ehipsiyong opisyal ni Paraon at kapitan ng mga guwar­diya.

Pinagpala ni Yawe si Jose samantalang naka­tira siya sa bahay ng kan­yang among Ehipsiyo.

3 Nakita ng kanyang amo na suma­sa­­kanya si Yawe at pinagtatagumpay ni Yawe ang lahat ng ipagkatiwala sa kan­ya.

4 Kaya naging kasiya-siya si Jose sa kanyang amo

5 at ginawa siyang mayor­domo ng kanyang bahay at ipi­nag­ka­tiwala sa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Mula noon, pinagpala ni Yawe ang buong sambahayan ng Ehipsiyo dahil kay Jose. Pinagpala niya ang lahat ng ari-arian ni Putifar, ang sam­bahayan at bukirin nito.

6 Kaya iniwan ng Ehipsiyo ang lahat ni­yang ari-arian sa panganga­laga ni Jose, at tanging ang pagkain la­mang niya ang kanyang inasikaso.

Makisig na lalaki si Jose at mati­puno ang pangangatawan. 7

Kaya di nagtagal at napusuan si Jose ng asawa ng kanyang amo at sinabi sa kanya: “Sumi­ping ka sa akin.”

Ngunit tumang­gi siya at sinabing “Ipinagkatiwala sa akin ng aking pangi­noon ang lahat ng kanya, at hindi niya ako pinakikialaman tungkol sa bahay niya.

9 Ginawa niya akong ha­los kapantay niya sa bahay na ito at wa­la siyang ipinagkait sa akin liban sa iyo sapagkat asawa ka niya. Paano ko ma­ga­gawa ang ganito kasamang bagay na isang pagkakasala sa Diyos?”

10 At ka­hit na araw-araw na pinipilit ng babae si Jose, tumanggi siyang sumiping dito o makasama man lang nito.

11 Ngunit isang araw, pagpasok niya sa bahay para asikasuhin ang kanyang mga gawain, wala isa mang alipin ang nasa tahanan.

12 At hinawakan ng maybahay ni Putifar si Jose sa damit nito at sinabi: “Halika na, mahiga na tayo.” Subalit tu­mak­bong palabas si Jose, at iniwan sa kamay ng babae ang kanyang suot.

13 Nakita ng babae ang damit ni Jose na hawak niya at siya’y tumakbong palabas.

14 Tinawag niya ang mga alipin at sinabi: “Tingnan ninyo, dinala rito ang Hebreong ito para paglaruan tayo. Naparito siya para sumiping sa akin pero sumigaw ako.

15 At nang ma­rinig niyang sumi­gaw ako para humingi ng tulong, nagtatakbo si­yang palabas ng bahay at naiwan niya ang kanyang damit sa akin.

16 Itinabi ng asawa ni Putifar ang damit hanggang makauwi ang kan­yang pangi­noon.

17 At isinalaysay niya ang kanyang kuwento: “Tinangka akong paglaruan ng aliping Hebreong iyan na dinala mo rito.

18 Ngunit nang sumigaw ako, nagtatakbo siyang palabas ng bahay at naiwan niya sa akin ang kanyang damit.”

19 Pagkarinig ni Putifar sa sinabi ng asawang “Ting­nan mo ang ginawa sa akin ng iyong alipin,” nag-apoy ang kanyang galit.

20 Dinala niya si Jose sa Bilang­guan sa Soar ka­sama ng mga bilanggo ng hari.

Ngunit habang nasa bilangguan ng Soar si Jose,

21 sumakanya si Yawe at nag­magandang-loob sa kanya kaya na­ging mabait sa kanya ang warden ng bi­langguan.

22 Ginawa niya itong taga­pa­mahala sa lahat ng bilanggo at siya ang pinapagpapasya kung ano ang ga­ga­win doon.

23 Hindi pinakikialaman ng warden ang lahat ng nasa ilalim ng kan­yang pa­ngangasiwa sapagkat suma­­sa­­kanya si Yawe at pinagta­tagumpay ni Yawe ang lahat niyang gawain.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: