Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 38

(Kuwento tungkol kina Juda at Tamar)

Nang panahong iyon, humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid at tumuloy sa bahay ni Hira na isang Adulamita.

Doon nakilala ni Juda ang anak na dalaga ng Kananeong si Sua. Pinakasalan niya ang dalaga at nakipagtalik sa kanya.

Naglihi ito at nagsilang ng isang lala­king pinanga­lanang Er.

Nag­kaanak siya ng isa pang lalaki na pinangalanan naman niyang Onan.

At sa Kuzib, nagkaroon siya ng pangatlong anak na lalaki na pinanga­lanan niyang Sela.

Ikinuha ni Juda ng asawa si Er na kanyang panganay. Tamar ang pangalan ng babae. Ngu­nit masama si Er na panganay ni Juda sa paningin ni Yawe, kaya binawian niya ito ng buhay.

At sinabi ni Juda kay Onan: “Makipagtalik ka sa biyuda ng iyong kapatid at tuparin ang tungkulin ng isang bayaw na bigyan ng anak ang kapatid mo.”

Alam ni Onan na hindi magiging kanya ang sanggol kaya tuwing maki­kipagtalik siya sa kanyang hipag, itinatapon niya sa lupa ang kanyang semilya para hindi bigyan ng anak ang kanyang kapatid.

10 Masa­ma sa paningin ni Yawe ang kanyang ginawa kaya binawian din ito ng buhay.

11 Kaya sinabi ni Juda kay Tamar na kanyang manugang: “Umuwi ka munang biyuda sa ba­hay ng iyong ama hanggang sumapit na sa gulang ang anak kong si Sela.” Dahil natatakot si Juda na baka mamatay rin si Sela tulad ng kanyang mga kapatid.

At umuwi nga si Tamar sa bahay ng kanyang ama at doon nanirahan.

12 Mahabang panahon ang lumipas at namatay ang asawa ni Juda, ang anak ni Sua. Mata­pos ang kanyang pagluluksa, umahon si Juda sa Timna, kasama ang kanyang kaibigang si Hira na taga-Adulam para tingnan ang paggu­gupit sa kanyang mga tupa.

13 May nakapagsabi naman kay Tamar na “Papunta ang biyenan mo sa Timna para gupitan ang kanyang mga tupa.”

14 Agad niyang hinubad ang luksa niyang damit, nagbalabal ng belo at naupo sa pasukan ng Enaim sa daang papunta sa Timna. Sapag­kat nakita niyang kahit nasa kasibulan na si Sela ay hindi pa rin ito ibinibigay sa kanya bilang asawa niya.

15 Nakita ni Juda si Tamar, at dahil nata­takpan ang mukha, napagkamalan niya itong isang babaeng bayaran.

16 Nilapitan siya ni Juda sa tabing-daan at sinabi: “Puwede ka ba?” sapag­kat hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Itinanong naman ni Tamar: “Ano ang ibi­bigay mo sa akin kung papayag ako?”

17 Sinabi ni Juda: “Padadalhan kita ng isang batang kambing mula sa aking ka­wan.” Suma­got ang babae: “Ayos, pero puwede ka bang magbigay ng garantiya hanggang maipadala mo iyon sa akin?”

18 Itinanong ni Juda: “Anong garantiya ang gusto mong ibigay ko sa iyo?” Sumagot si Tamar: “Ang iyong pantatak at ang tali nito at ang tungkod na hawak mo.” Kaya ibinigay ni Juda ang mga iyon at nakipagtalik siya kay Tamar, at nabuntis niya ito.

19 Umuwi na pagkatapos si Tamar, at inalis niya ang kan­yang belo at isinuot ang kanyang damit-panluksa.

20 Ipinadala ni Juda ang kambing sa pama­magitan ng kanyang kaibigang taga-Adulam para mabawi ang kanyang iginarantiya sa babae pero hindi niya iyon natagpuan.

21 Kayat nagtanong siya sa mga tagaroon: “Nasaan ang babaeng bayaran na nasa tabi ng da­an sa Enaim?” Sumagot sila: “Kailanma’y wa­lang babaeng bayaran dito.”

22 Nagbalik siya kay Juda at sinabi: “Hindi ko nakita ang babae at maging ang mga tagaroon ay nagsabing walang babaeng bayaran doon.”

23 At sinabi ni Juda: “Pabayaan mo na sa kanya ang lahat, at baka pagtawanan pa tayo ng mga tao. At saka, ipinadala ko sa kanya ang kambing pero hindi mo naman siya nakita.”

24 Makalipas ang tatlong buwan, naba­litaan ni Juda: “Nagpabayad sa lalaki si Tamar na iyong manugang at buntis siya ngayon.” Sinabi ni Juda: “Ilabas ninyo siya at sunugin nang buhay.”

25 Nang kinakaladkad nang palabas si Tamar, nagpasabi siya sa kanyang biyenan: “Buntis ako dahil sa lalaking may-ari ng mga ito. Hanapin ninyo kung kanino ang pantatak, tali at tungkod na ito!”

26 Nakilala ni Juda ang mga iyon at sinabi: “Mas matuwid siya kaysa akin sapag­kat ayaw kong ibigay sa kanya ang aking anak na si Sela.” At hindi na siya muling naki­pagtalik dito.

27 Nang sumapit ang kabuwanan ni Tamar, kambal ang nasa sinapupunan niya.

28 At sa kanyang panganganak, inilabas ng isa sa kam­bal ang kanyang kamay, at tinalian iyon ng hilot ng pulang sinulid sa pulso at sinabing “Ang isang ito ang unang lumabas.”

29 Ngunit nang iurong ng sanggol ang kamay, naunang luma­bas ang kanyang kakambal, at sinabi ng hilot: “Anong bitak ang binitak mo!” At pina­ngalanan siyang Fares (Bitak).

30 At lumabas ang kanyang kakambal na may sinulid na pula sa pulso at pinangalanan itong Zaraj.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: