Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 37

Namuhay naman si Jacob sa Kanaan, ang lupaing tinirhan ng kanyang ama.

Ito ang salaysay ng lahi ni Jacob.Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jose ay isang binatang labimpitong taong gulang. Nagpapastol siya ng mga kawan, kasama ang kanyang mga kapatid na mga anak nina Bila at Zelfa na mga asawa ng kanyang ama. At isi­num­bong niya ang mga ito sa kanyang ama.

3Mas mahal ni Israel si Jose sa lahat niyang anak sapagkat isinilang si Jose sa kanyang katandaan. Kayat ipi­nag­patahi pa niya ito ng damit na ma­haba ang manggas.

4Kinamuhian naman si Jose ng kanyang mga kapatid sa pag­kakita nilang mas mahal siya ng kani­lang ama, at hindi na nila siya kinausap nang maayos.

Nanaginip si Jose, at nang iku­wento niya iyon sa kanyang mga kapatid, lalo lamang silang namuhi.

Sinabi niya: “Pakinggan ninyo ang aking panaginip.

7 Nag­bibigkis daw tayo ng mga uhay ng trigo sa bukid nang biglang nanatiling nakatayo ang aking bigkis, at pumaligid naman at yumuko  ang inyong mga bigkis sa aking bigkis.”

8 Sinabi ng kanyang mga kapatid: “Ikaw pa yata ang maghahari sa amin. O baka naman ikaw ang maka­­­pangyayari sa amin?” At lalo siyang kina­muhian dahil sa kan­yang panaginip at sa kanyang sinabi.

Nanaginip na naman si Jose at iki­nu­wento din niya iyon sa kanyang mga ka­patid: “Makinig kayo. Napanaginipan ko na yumuyuko sa akin ang araw, ang bu­wan at ang labing-isang bituin.”

10 At pi­nagsabihan din siya ng kanyang ama: “Ano itong panaginip mo? Kami bang lahat – ako, ang iyong ina at mga kapatid – ay yuyuko sa harap mo?”

11 Nagselos sa kanya ang kanyang mga kapatid ngunit tinandaan ito ng kanyang ama.

(Ipinagbili si Jose ng mga kapatid niya)

12Ipinastol ng kanyang mga ka­patid ang kawan ng kanilang ama sa Sikem,

13at sinabi ni Israel kay Jose: “Ipinapastol ng iyong mga kapatid ang mga kawan sa Sikem. Halika at papu­puntahin kita sa kanila.” Sumagot si Jose: “Narito ako.”

14At sinabi ni Israel: “Pumunta ka at ting­nan mo kung ma­ayos ang lagay ng iyong mga kapatid at ng mga kawan. At bumalik ka rito para ibalita sa akin.” Pinaalis siya ni Jacob mula sa Lambak ng Hebron at du­mating si Jose sa Sikem.

15Nakita siya ng isang lalaki nang mawala siya sa ka­para­ngan, at tinanong siya: “Ano ang hinaha­nap mo?”

16Sumagot siya: “Hina­hanap ko ang aking mga kapatid. Paki­turo mo na­man kung saan nila ipi­napastol ang kani­lang mga kawan.”

17 Sumagot ang lalaki: “Umalis na sila rito. Narinig kong sinabi nilang – Tayo na sa Dotan.” Kayat sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at nakita ang mga iyon sa Dotan.

18 Mala­yo pa si Jose ay natanaw na siya nila at napagkaisahan nilang patayin siya bago pa siya maka­lapit sa kanila.

19 Sinabi nila sa isa’t isa: “Narito na ang eksperto sa pana­ginip!

20 Pa­tayin na natin siya at itapon sa alin­mang balon. Sabihin nating nilapa siya ng isang mabangis na hayop. At tingnan natin kung may mangyari sa kanyang mga panaginip!”

21 Nang ma­rinig ito ni Ruben, sinikap niyang mailig­tas si Jose sa kamay ng mga kapatid

22 at sina­bing “Hu­wag natin siyang pa­tayin, huwag nating padanakin ang kanyang dugo! Ihulog na lamang natin siya sa patay na balong ito sa ilang pero huwag natin siyang pag­bu­hatan ng ka­may.” Sinabi niya ito para mailigtas si Jose at maibalik sa kanilang ama.

23 Pagdating na pagdating ni Jose, hinu­bad sa kanya ng kanyang mga kapatid ang damit na may mahabang manggas,

24 at dinala siya at inihagis sa balong walang tubig.

25 At nang maupo sila para kumain, natanaw nila ang pulutong ng mga Is­maelitang galing sa Galaad. May da­lang maraming panimpla, balsamo at mira para dalhin sa Ehipto.

26 At sinabi ni Juda sa kanyang mga ka­patid: “Ano ang mapapala natin sa pagpatay sa ating kapatid at pagtatago sa kanyang dugo?

27 Mabuti pang ipag­bili na lang natin siya sa mga Ismaelita at huwag siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat kapatid natin siya at sarili nating laman!” At sumang-ayon ang kan­yang mga ka­patid.

28 Kaya nang dumaan ang mga ma­nga­ngalakal na Madianita, iniahon nila si Jose mula sa balon. Ipinagbili nila siya sa halagang dalawampung pirasong pilak. At dinala ng mga Ismaelita si Jose sa Ehipto.

29 Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na roon si Jose. Winarak niya ang kanyang damit

30 at bumalik sa kanyang mga kapatid at sinabi: “Wala na roon ang bata. Ano ang gagawin ko ngayon?”

31 Kinuha nila ang damit ni Jose, pumatay ng isang kambing at inilubog ang damit sa dugo niyon. 32 Dinala nila ang damit na may maha­bang manggas sa kanilang ama at sinabi: “Napulot namin ito; tingnan ninyo kung ito nga ang damit ng inyong anak o hindi.”

33 Nakilala ng ama ang damit at sina­bing “Ito ang damit ng aking anak! Ni­la­pa siya ng mabangis na hayop at nilu­ray.”

34 Winarak ni Jacob ang kanyang damit, nagsuot ng sako at mata­gal na ipinag­luksa ang anak.

35 Duma­ting ang lahat niyang anak na lalaki at babae para aliwin siya ngunit tumanggi siyang paaliw at sinabi: “Hindi, naglu­luk­sa akong yayao sa lugar ng mga patay, sa piling ng aking anak.” At na­nangis siya para sa kanyang anak.

36 Saman­tala, ipinagbili ng mga Ma­dianita si Jo­se sa Ehipto, kay Putifar na isang o­pis­yal ni Paraon at kapitan ng mga guwardiya.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: