Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 36

(Si Esau, ang ama ng mga Edomita)

Ito ang salaysay ng lahi ni Esau (na si Edom din).

Nag-asawa si Esau ng mga Kananea: si Ada na anak ni Elong Heteo, si Olibama na anak ni Ana at apo ni Sebeong Heveo,

si Besemat na anak naman ni Ismael at kapatid ni Nebaiot.

Naging anak ni Ada kay Esau si Elifaz, naging anak naman ni Besemat si Rahuel,

naging anak ni Olibama sina Yeus, Ihelon at Kore. Ito ang mga naging anak ni Esau na isinilang sa Kanaan.

Nagpunta si Esau sa lupain ng Seir at dinala niya ang kanyang mga asawa at mga anak, lahat ng bumubuo sa kanyang samba­hayan, pati mga kawan at mga hayop at lahat ng ari-arian niya sa Kanaan para lumayo sa kanyang kapatid na si Jacob.

Kap­wa sila napakayaman kayat hindi sila makapa­mumuhay nang magkasama dahil masikip ang lupa para sa kanilang mga kawan.

At si Esau na si Edom din ay nanirahan sa kaburulan ng Seir.

9 Ito ang salaysay ng lahi ni Esau, ang ama ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir.

10 Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Esau: Elifaz na anak ni Adang asawa ni Esau, Rahuel na anak ni Besemat na asawa rin ni Esau.

11 Ang mga anak ni Elifaz: Teman, Omar, Sefo, Gatam at Cenez.

12 Asawang-alipin naman ni Elifaz si Timna, at ipinanganak nito si Amalek. Ito ang mga apo ni Adang asawa ni Esau.

13 Ang mga anak ni Rahuel: Najat, Zaraj, Samma at Meza. Sila ang mga apo ni Besemat na asawa ni Esau.

14 Ang mga anak ni Olibamang asawa ni Esau at anak ni Ana at apo ni Sebeon: Yehus, Ihelon at Kore.

15 Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau. Ang mga anak ni Elifaz na panganay ni Esau: Teman, Omar, Sefo, Cenez,

16 Kore, Gatam, Amalek. Sila ang mga pinunong galing kay Elifaz na mga apo ni Ada sa lupain ng Edom.

17 Ang mga anak ni Rahuel na anak ni Esau: Majat, Zara, Samma, Meza. Sila ang mga pi­nunong galing kay Rahuel na mga apo ni Besemat na asawa ni Esau sa lupain ng Edom.

18 Ang mga anak ni Olibamang asawa ni Esau: Yehus, Ihelon, Kore. Sila ang mga pinunong galing kay Olibamang asawa ni Esau at anak ni Ana.

19 Ito ang mga anak ni Esau, na si Edom din, at sila ang kani­lang mga pinuno.

20 Ito ang anak ni Seir, ang Horritang nakatira sa lupaing iyon: Lotan, Sebal, Zebeon at Ana,

21 Dison, Eser at Disan. Sila ang mga pinunong Horrita na mga anak ni Seir sa lupain ng Edom.

22 Ang mga anak ni Lotan: Hori at Hemam, at si Tamna na kapatid na babae ni Lotan.

23 Ang mga anak ni Sebal: Alvan, Manahat, Ebal, Sefe at Onam.

24 Ang mga anak ni Zebeon: Aia at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng mainit na bukal sa disyerto nang ipinapastol niya ang mga asno ng kanyang amang si Zebeon.

25 Ang mga anak ni Ana: Dison at si Olibamang anak na babae ni Ana.

26 Ang mga anak ni Dison: Hamdan, Eseban, Yetram at Karam.

27 Ang mga anak ni Eser: Balaan, Zavan at Akan. 28 Mga anak ni Disan: Hus at Aram.

29 Ito ang mga pinunong Horrita: Lotan, Sebal, Zebeon, Ana,

30 Dison, Eser, Disan. Sila ang mga pinuno ng mga Horrita ayon sa kani­lang tribu sa lupain ng Seir.

31 Ito ang mga naghari sa lupain ng Edom bago naghari ang isang haring Israelita.

32 Nag­hari sa Edom si Bela na anak ni Beor, at tinawag na Dinaba ang kanyang siyudad.

33 Namatay si Bela at humalili sa kanya si Yobab na anak ni Zerang taga-Bosra.

34 Namatay si Yobab at hu­ma­lili si Husam na Temanita.

35 Namatay si Husam at humalili si Hadad na anak ni Bedad. Nilupig niya ang mga Madianita sa lupain ng Moab, at tinawag na Avit ang kanyang lunsod.

36 Namatay si Hadad at humalili si Semla ng Masreka.

37 Namatay si Semla at humalili si Saul ng Rejobot sa Ilog.

38 Namatay si Saul at humalili si Balanan na anak ni Akbor.

39 Namatay si Balanan at humalili si Adar at tinawag na Fau ang kanyang lunsod. Si Metable ang kanyang asawa na anak na babae ni Matred na anak na babae naman ni Mezaab.

40 Ito ang mga pa­ngalan ng mga pinunong galing kay Esau ayon sa kanilang angkan at nasasakupan: Tamna, Alva, Yefet,

41 Olibama, Ela, Finon,

42 Cenez, Teman, Mabaar,

43 Magdiel, Iram. Ito ang mga pinuno ng Edom ayon sa kanilang mga tirahan sa lupaing kanilang sinakop. Ito si Esau, ang ama ng mga Edomita.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: