Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 28

1 Ipinatawag ni Isaac si Jacob at binasbasan siya at iniutos: “Huwag kang mag-aasawa ng isang Kananea.

2 Magpunta ka sa Padan-Aram, sa bahay ni Batuel na ama ng iyong ina, at doon ka humanap ng mapapangasawa mula sa mga anak ni Laban na kapatid ng iyong ina.

3 Pagpalain ka nawa ng Makapangyarihang Diyos, gawin kang mabunga at paramihin ang iyong lipi upang ikaw ay maging pagtitipon ng mga bansa.

4 Ipagkaloob nawa niya sa iyo at sa iyong mga inapo ang pagpapala ni Abraham upang masakop mo ang lupaing tinitirhan mo ngayon na ibinigay ng Diyos kay Abraham.”

5 Pinaalis na ni Isaac si Jacob, at nagpunta nga ito sa Padan-Aram, kay Labang anak ng Arameong si Batuel at kapatid ni Rebecang ina nina Jacob at Esau.

6 Nakita ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan-Aram upang doon humanap ng mapapangasawa, at sa pagbabasbas sa kanya ay iniutos na “Huwag kang mag-aasawa ng Kananea.”

7 At sa pagsunod sa kanyang ama at ina, nagpunta nga si Jacob sa Padan-Aram.

8 Naunawaan ni Esau na hindi kasiya-siya sa kanyang amang si Isaac ang mga babaeng Kananea.

9 Kaya pinuntahan niya si Ismael at kinuhang asawa – bukod sa kanyang mga asawa na – si Majalat na anak ni Ismael na anak ni Abraham at kapatid ni Nebaiot.
Panaginip ni Jacob

10 Umalis si Jacob sa Berseba patungong Haran.

11 Pagdating niya sa isang lugar, tumigil siya roon dahil lubog na ang araw, at doon pinalipas ang gabi. Kinuha niya ang isa sa mga bato roon at inunan, at nahiga siya para matulog.

12 Nang natutulog na si Jacob, nanaginip siya na may nakatindig na hagdan sa lupa na abot-langit ang tuktok, at akyat-panaog doon ang mga anghel ng Diyos.

13 At nakatayo sa tabi niya si Yawe at sinabi sa kanyang “Ako si Yaweng Diyos ni Abraham na iyong ama at Diyos ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo ang lupang tinutulugan mo.

14 Matutulad sa alabok ng lupa ang iyong mga inapo at kakalat ka sa kanluran at sa silangan, sa hilaga at sa timog. At makikita ng lahat ng bansa sa lupa ang aking pagpapala sa pamamagitan mo at ng iyong inapo.

15 Tingnan mo, ako’y sumasaiyo at lagi kitang iingatan saan ka man pumunta. Ibabalik kita sa lupaing ito at hindi kita iiwan hanggang hindi ko natutupad ang aking ipinangako.”

16 Nagising si Jacob at kanyang sinabi: “Talaga palang nasa lugar na ito si Yawe pero hindi ko alam.”

17 Natakot siya at sinabi: “Nakakatakot ang lugar na ito! Ito’y walang iba kundi ang Bahay ng Diyos at Pinto ng Langit!”

18 Maagang gumising si Jacob at kinuha niya ang batong kanyang inunan at itinayo iyon bilang haligi at binusan ito ng langis.

19 Pinangalanan niyang Betel ang lugar na iyon na dating tinatawag na Luz.

20 At sumumpa si Jacob: “Kung sasaakin si Yawe at pangangalagaan niya ako sa paglalakbay kong ito, at bibigyan ako ng tinapay na makakain at damit na maisusuot,

21 at pababalikin akong maluwalhati sa bahay ng aking ama, at magpapakadiyos para sa akin si Yawe,

22 magiging bahay ng Diyos ang batong ito na itinayo ko bilang haligi at ibabalik ko ang ikapu ng lahat ng ibinibigay mo sa akin.”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: