Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 27

(Ninakaw ni Jacob ang bendisyon)
1 Matanda na si Isaac at malabo na ang mga mata at hindi na makakita. Tinawag niya ang kanyang panganay na si Esau at sinabi: “Anak ko.” Sumagot ito: “Narito ako.”

2 Nagpatuloy si Isaac: “Matanda na ako at hindi ko alam kung kailan ako mamamatay.

3 Kaya kunin mo ang iyong mga sandata, ang iyong pana at sisidlan ng mga palaso. Lumabas ka sa kaburulan at mangaso.

4 At ipagluto mo ako ng paborito ko at ihain sa akin. At saka ko ibibigay sa iyo ang aking bendisyon bago ako mamatay.”

5 Nakikinig si Rebeca habang kinakausap ni Isaac ang anak na si Esau. Pagkaalis ni Esau para mangaso sa kaburulan,

6 tinawag ni Rebeca ang kanyang anak na si Jacob at sinabi: “Narinig kong sinabi ng iyong ama sa kuya mong si Esau –

7 Mangaso ka at ipagluto ako ng iyong huli para makakain ako at babasbasan kita sa harap ni Yawe bago ako mamatay.

8 Ngayon, anak ko, makinig ka at gawin mo ang sasabihin ko sa iyo.

9 Pumunta ka sa mga kawan at dalhan mo ako ng dalawang matabang batang kambing para maipagluto ko ng paboritong pagkain ang iyong ama.

10 Ihahain mo iyon sa iyong ama at kakain siya, at ikaw ang babasbasan niya bago siya mamatay.”

11 Sinabi naman ni Jacob kay Rebeca: “Balbon ang aking kuyang si Esau, samantalang makinis naman ang balat ko.

12 Kapag hinipo ako ng aking ama, malalaman niyang nililinlang ko siya at sumpa ang tatanggapin ko sa halip na pagpapalapagpapala.”

13 Ngunit sinabi ng kanyang ina: “Anak ko, sa akin na sana bumagsak ang sumpa! Gawin mo basta ang sinabi ko; lumakad ka na at kunin iyon para sa akin.”

14 Kaya umalis si Jacob at kinuha ang mga iyon at dinala sa kanyang ina para ihanda ang paboritong pagkain ng kanyang ama.

15 At kinuha ni Rebeca ang nasa bahay na pinakamagandang damit ni Esau na kuya ni Jacob, at isinuot ito sa kanyang bunso.

16 Binalutan niya ng balat ng kambing ang mga kamay ni Jacob at ang makinis na bahagi ng leeg,

17 at iniabot dito ang tinapay at ulam na kanyang inihanda.

18 Pinuntahan ni Jacob ang kanyang ama at sinabing “Ama ko.” Sumagot si Isaac: “Oo, anak ko, sino ka?”

19 Sumagot si Jacob: “Ako si Esau, ang inyong panganay. Nagawa ko na ang inyong bilin. Maupo kayo at kainin ang aking napangaso, at ibigay sa akin ang inyong bendisyon.”

20 Sinabi naman ni Isaac: “Ang bilis mong nakakuha, anak ko!” Sumagot si Jacob: “Tinulungan po ako ni Yaweng inyong Diyos.”

21 Sinabi ni Isaac kay Jacob: “Lumapit ka sa akin, anak, para mahawakan kita para malaman ko kung ikaw nga o hindi ang anak kong si Esau.”

22 Nang lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, sinalat siya nito at sinabi: “Ang boses ay boses ni Jacob pero ang kamay ay kamay ni Esau.”

23 Hindi siya nakilala ni Isaac sapagkat mabalahibo ang kanyang mga kamay tulad sa mga kamay ng kanyang kapatid na si Esau kayat binasbasan siya ni Isaac.

24 Nagtanong si Isaac: “Ikaw bang talaga ang anak kong si Esau?” At sumagot si Jacob: “Ako nga.”

25 Sinabi ni Isaac: “Dalhan mo ako ng iyong napangaso, anak ko, para makakain ako at nang mabasbasan kita.”
Kaya hinainan ni Jacob si Isaac para kumain. Nagdala rin siya ng alak at uminom si Isaac.

26 At sinabi pagkatapos ng kanyang amang si Isaac: “Halika, anak ko, lumapit ka sa akin, at halikan mo ako.”

27 Kaya lumapit siya at hinalikan ang ama. Naamoy ni Isaac ang kanyang suot kaya binasbasan siya, at sinabi:
“Tulad sa halimuyak ng kabukirang pinagpala ni Yawe
ang samyo ng aking anak.

28 Ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos
ang hamog ng langit at matabang lupa,
ang masaganang trigo at katas ng ubas.

29 Paglingkuran ka nawa ng mga bayan
at mangayupapa sa iyo ang mga bansa.
Maging panginoon ka ng iyong mga kapatid,
at yumuko sa iyo ang mga anak ng iyong ina.
Sumpain ang sinumang susumpa sa iyo,
at pagpalain ang sinumang magpapala sa iyo.”

30 Katatapos pa lamang basbasan ni Isaac si Jacob at kaaalis-alis pa lamang ni Jacob nang dumating ang kapatid nitong si Esau galing sa pangangaso.

31 Nagluto rin si Esau at dinala sa kanyang ama at sinabi: “Ama, maupo kayo at kanin ang inihandang napangaso ng inyong anak para mabasbasan ninyo ako.”

32 Sinabi ni Isaac: “Sino ka?” “Ako ang inyong panganay, si Esau.”

33 Gayon na lamang ang panginginig ni Isaac at sinabi: “Kung gayo’y sino ang nangaso at nagdala nito sa akin? Kakakain ko pa lamang bago ka dumating, at binasbasan ko siya at siya nga ang pagpapalain.”

34 Nang marinig ni Esau ang sinabi ng kanyang ama, napaiyak ito nang malakas at buong-kapaitan, at sinabi sa kanyang ama: “Basbasan din ninyo ‘ko, Ama ko.”

35 Ngunit sinabi ni Isaac: “Pinuntahan ako’t nilinlang ng iyong kapatid, at kinuha niya ang bendisyon ko sa iyo.”

36 Sinabi ni Esau: “Talaga ngang Jacob ang pangalan niya. Dalawang beses na niya akong napaglalalangan. Una’y kinuha niya ang karapatan ko sa pagiging panganay, at ngayo’y kinuha naman niya ang pagbabasbas sa akin.” At itinanong niya: “Wala na ba kayong inilalaang bendisyon sa akin?”

37 Sumagot si Isaac: “Nagawa ko na siyang panginoon mo. Naibigay ko na sa kanya ang lahat niyang kaanak bilang alipin; naipagkaloob ko na sa kanya ang masaganang trigo at katas ng ubas. Ano pa ang magagawa ko para sa iyo, anak ko?”

38 Sinabi ni Esau sa kanyang ama: “Iisa lamang ba ang inyong bendisyon? Ama, basbasan din ninyo ako.” At humagulgol si Esau.

39 Kaya sumagot si Isaac na kanyang ama: “Titira kang malayo sa kasaganaan ng lupa, malayo sa hamog ng langit.

40 Mabubuhay ka sa patalim at paglilingkuran mo ang iyong kapatid. Ngunit kapag ninais mo, maaalis mo ang kanyang pamatok sa batok mo.”
Tumago si Jacob sa bahay ni Laban

41 Nagalit si Esau kay Jacob dahil sa bendisyong ipinagkaloob dito ng kanyang ama, at naisaloob niyang “Malapit na ang pagluluksa para sa aking ama. Saka ko papatayin ang aking kapatid na si Jacob.”

42 Nang malaman ni Rebeca ang banta ni Esau na kanyang panganay, ipinatawag niya si Jacob na kanyang bunso at sinabi rito: “Gustong gumanti sa iyo ng iyong Kuya Esau, at papatayin ka niya.

43 Kaya pakinggan mo ako, anak ko, tumakas ka ngayon din at pumunta kay Labang kapatid kong nasa Haran.

44 Ilang panahon ka munang tumira sa kanya hanggang humupa ang poot ng iyong kuya.

45 At kapag hindi na siya galit at nalimutan na ang ginawa mo sa kanya, ipasusundo kita para makabalik dito. Bakit kailangang mawala kayong dalawa sa akin sa iisang araw?”

46 Sinabi naman ni Rebeca kay Isaac: “Nakakaaburido na ang mga Heteang iyan! Ano pa’ng halaga ng buhay kung isa rin lang Heteang tulad nila ang mapapangasawa ni Jacob sa lupaing ito!”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: