Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 21

(Ipinanganak si Isaac)
1 Nagmagandang-loob si Yawe kay Sara gaya ng kanyang sinabi at tinupad niya ang kanyang pangako.

2 Nagdalantao si Sara at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa katandaan nito, sa petsang ipinangako ng Diyos.

3 Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak na isinilang ni Sara,

4 at tinuli iyon nang walong araw na, ayon sa iniutos ng Diyos.

5 Isandaang taon si Abraham nang ipanganak ang kanyang anak na si Isaac.

6 Sinabi ni Sara: “Pinahalakhak ako ng Diyos at hahalakhak na kasama ko ang sinumang makaririnig nito.”

7 Idinugtong pa niya: “Sino ang makapagsasabi kay Abraham na magpapasuso pa ng mga anak si Sara? Ngunit nagkaanak ako ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan.”
(Pinalayas ni Abraham si Agar)

8 Lumaki ang bata at sa araw na inawat si Isaac, naghanda nang malaki si Abraham.

9 Nakita ni Sara na ang kanyang anak ay pinagtatawanan ng anak ng Ehipsiyong si Agar kay Abraham

10 at sinabi niya kay Abraham: “Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak; hindi dapat makihati sa mamanahin ng anak kong si Isaac ang kanyang anak.”

11 Nakabagbag ito kay Abraham sapagkat anak din niya si Ismael.

12 Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos: “Huwag kang mag-alala tungkol sa bata at sa iyong alipin. Makinig ka kay Sara at gawin ang lahat ng sinasabi niya sapagkat magiging lahi mo ang may pangalan ni Isaac.

13 Ngunit gagawin ko ring isang bansa ang anak mo sa iyong alipin sapagkat anak mo rin siya.”

14 Maagang gumising kinabukasan si Abraham at binigyan si Agar ng tinapay at isang supot na katad na puno ng tubig. Ipinapasan niya kay Agar ang bata at pinaalis na sila. Umalis si Agar at gumala sa disyerto ng Berseba.

15 Nang maubos na ang tubig sa katad, iniwan niya ang bata sa lilim ng maliit na puno,

16 at naupo siya sa layong abot ng pukol ng bato, sapagkat naiisip niyang “Hindi ko matitiis makitang mamatay ang aking anak.” Samantalang nakaupo siya roon, nagsimulang umiyak ang bata.

17 Narinig ng Diyos ang iyak ng bata, at tinawag si Agar ng Anghel ng Diyos buhat sa langit at sinabi: “Ano ang nangyayari, Agar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata.

18 Kunin mo’t kargahin ang bata sapagkat gagawin ko siyang isang malaking bansa.”

19 Binuksan ng Diyos ang mga mata ni Agar at nakita niya ang isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang katad, at pinainom ang bata.

20 Kasama ng bata sa kanyang paglaki ang Diyos. Nanirahan ito sa disyerto at naging magaling na mamamana.

21 Nang ikuha siya ng kanyang ina ng asawa mula sa Ehipto, nanirahan siya sa Disyerto ng Paran.

22 Nang panahon ding iyon, sinabi kay Abraham ni Abimelek na kasama si Pikol na heneral ng kanyang hukbo: “Kasama mo ang Diyos sa lahat mong gawain,

23 kaya isumpa mo sa akin ngayon sa harap ng Diyos na ako at ang aking mga anak at mga inapo ay hindi mo lilinlangin, kundi ipapakita mo sa akin at sa bansang tinitirhan mo ang kabutihang-loob na ipinakikita ko rin sa iyo.”

24 At sinabi ni Abraham: “Oo, isinusumpa ko.”

25 Inireklamo naman ni Abraham kay Abimelek ang tungkol sa balong inagaw ng mga alipin nito.

26 Sinabi ni Abimelek: “Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito; hindi mo pa ito nasasabi sa akin, at ngayon ko lang ito narinig.”

27 Kumuha ng mga tupa at mga baka si Abraham at ibinigay kay Abimelek, at gumawa ng kasunduan ang dalawa.

28 Ibinukod ni Abraham ang pitong dumalagang tupa mula sa kawan,

29 kaya itinanong ni Abimelek sa kanya: “Bakit mo ibinukod ang pitong dumalagang tupa?”

30 Sumagot si Abraham: “Tanggapin mo ang pitong dumalagang tupa mula sa aking kamay bilang patotoo na ako ang humukay ng balong ito.”

31 Kaya tinawag na Berseba o Balon ng Pangako ang nasabing lugar sapagkat doon sila kapwa nangako.

32 At gumawa sila ng kasunduan sa Berseba. At bumalik na sa lupain ng mga Pilisteo sina Abimelek at Pikol na heneral ng hukbo.

33 Nagtanim naman si Abraham ng isang puno sa Berseba at doon tumawag sa Ngalan ni Yaweng Diyos Magpakailanman.

34 At nanirahan si Abraham nang maraming araw sa lupain ng mga Pilisteo.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: