Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 19

(Nagunaw ang Sodom)
1 Nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod nang gabing dumating sa Sodom ang dalawang anghel. Pagkakita niya sa kanila, tumindig siya para salubungin sila. Yumuko siya na halos sayad ang mukha sa lupa,

2 at sinabing “Mga panginoon ko, sa bahay ko na sana kayo tumuloy at magpahinga. Hugasan ninyo ang inyong mga paa at doon magparaan ng gabi, at kinaumagahan na magpatuloy sa inyong paglakad.” Sumagot sila: “Hindi, sa plasa na lamang kami magpapalipas ng gabi.”

3 Ngunit gayon na lamang ang pamimilit niya kaya sumama ang mga ito sa kanya sa bahay niya. At ipinaghanda niya sila ng makakain. Gumawa siya ng tinapay na walang lebadura, at kumain sila.

4 Hindi pa sila nakahihiga para matulog nang paligiran ng lahat ng lalaking taga-Sodom – bata at matanda – ang bahay.

5 Tinawag nila si Lot at sinabing “Nasaan ang mga lalaking bisita mo ngayong gabi? Palabasin mo sila at makikipagtalik kami sa kanila!”

6 Lumabas si Lot at sinalubong ang mga lalaki. Inilapat niya ang pinto sa kanyang paglabas

7 at sinabi niya: “Ipinakikiusap ko sa inyo, mga kapatid, huwag ninyong gawin ang ganyang kasamaan.

8 May dalawa akong anak na dalaga. Sila ang palalabasin ko rito sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang anumang gusto ninyo. Ngunit utang na loob, huwag ninyong galawin ang mga lalaking narito sapagkat nakikisilong sila sa lilim ng aking bubong.”

9 Ngunit sumagot sila: “Umalis ka riyan! Huwag kang makialam! Dayuhan ka lamang at gusto mo pang maging hukom! Mas masasaktan ka ngayon kaysa kanila!” Itinulak nila si Lot at lumapit sa pinto para wasakin iyon.

10 Ngunit iniunat ng mga lalaki sa loob ang kanilang mga braso at hinila si Lot papasok, at isinara ang pinto.

11 At bigla nilang binulag ang mga nasa bungad ng pinto, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, at hindi nila natagpuan ang pintuan.

12 Sinabi ng dalawang lalaki kay Lot: “Sino pa ang nariritong kasama mo? Ang mga manugang mong lalaki? Paalisin mo na sila sa lugar na ito kasama ang mga anak mong lalaki at babae, at sinumang kamag-anak mo sa lunsod na ito.

13 Gugunawin namin ang lugar na ito. Sobra na ang eskandalo nito sa harap ni Yawe kaya niya kami pinaparito para gunawin ito.”

14 Lumabas si Lot at kinausap ang mga lalaking mamanugangin niya, at sinabi: “Madali, magsialis na kayo sapagkat gugunawin ni Yawe ang lunsod!” Ngunit inakala ng mga ito na nagbibiro lamang siya.

15 Nang sumisikat na ang araw, inapura ng mga anghel si Lot: “Madali ka, ialis mo na ang iyong asawa at dalawang anak na babaeng narito, kung hindi’y malilipol ka dahil sa kasalanan ng lunsod na ito.”

16 Nag-aatubili siya kaya hinawakan siya ng mga lalaki sa kamay at halos kaladkarin kasama ang kanyang asawa at dalawang anak, dahil kinahabagan sila ni Yawe. At inilabas sila sa lunsod.

17 Nang nasa labas na sila, sinabi ng mga lalaki kay Lot: “Tumakas kayo at iligtas ang inyong buhay. Huwag kayong lilingon ni titigil saanman sa kapatagan. Tumakas kayo sa kabundukan, kung hindi’y mamamatay kayo.”

18 Ngunit sumagot si Lot: “Huwag na, mga panginoon ko,

19 malaki na ang utang na loob ko sa inyo. Ipinakita mo sa iyong lingkod ang malaking kabutihang-loob nang iligtas mo ang aking buhay. Ngunit hindi ako makatatakas sa kabundukan nang hindi ako aabutan ng sakuna at mamamatay ako.

20 Tingnan ninyo, may isang maliit na bayan na malapit lamang at maaari akong tumakas doon. Bayaan ninyong doon na lamang ako tumakas: napakaliit niyon (kaya tinawag na Soar ang bayan). At maliligtas ako.”

21 At sumagot ang anghel: “Pagbibigyan kita, at hindi ko wawasakin ang lunsod na binabanggit mo.

22 Ngunit tumakas ka na agad sapagkat wala akong ibang magagawa hanggang hindi ka nakararating doon.”

23 Nakasikat na ang araw sa lupa nang dumating si Lot sa Soar.

24 Saka pa lamang nagpaulan si Yawe sa Sodom at Gomorra ng apoy at asupre buhat sa langit,

25 at ginunaw niya ang mga lunsod na iyon at ang buong kapatagan at lahat ng naninirahan sa mga lunsod at lahat ng halaman doon.
Iba’t ibang kuwento

26 Pero lumingon ang asawa ni Lot at naging estatuwang asin.

27 Maagang gumising si Abraham kinabukasan at nagbalik sa lugar na pinagtagpuan nila ni Yawe.

28 Tumanaw siya sa dako ng Sodom at Gomorra at sa buong lupain ng kapatagan, at nakita niya ang makapal na usok na nagmumula sa lupa na parang usok na galing sa pugon.

29 Nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod ng kapatagan, nag-alala siya kay Abraham kaya pinatakas niya si Lot mula sa malaking kapahamakan samantalang winasak niya ang mga lunsod na tinirhan ni Lot.

30 Umalis si Lot sa Soar kasama ang dalawang anak na babae, at nanirahan sa kaburulan sapagkat natatakot siyang tumigil doon. Tumira siya at ang dalawa niyang anak na babae sa isang kuweba.

31 Isang araw, sinabi ng panganay sa bunso: “Matanda na ang ating ama at wala ni isa mang lalaki rito para makipagtalik sa atin, ayon sa kaugalian sa buong mundo.

32 Halika, lasingin natin sa alak ang ating ama. Makipagtalik tayo sa kanya upang maipagpatuloy ang ating lahi sa pamamagitan ng ating ama.”

33 Pinainom nga nila ng alak ang kanilang ama nang gabing iyon at nakipagtalik ang panganay na anak sa kanyang ama. Walang kamalay-malay ang ama sa nangyari, maging nang mahiga siya sa tabi nito at nang siya ay bumangon.

34 Kinabukasan, sinabi ng panganay na anak sa bunso: “Nakipagtalik ako kagabi sa ating ama. Painumin uli natin siya ng alak mamayang gabi at ikaw naman ang makipagtalik sa kanya. At maipagpapatuloy natin ang ating lahi sa pamamagitan ng ating ama.”

35 Kaya nang gabing iyon, pinainom uli nila ng alak ang kanilang ama. At nakipagtalik naman dito ang bunsong anak. Walang namalayan ang ama, maging nang mahiga siya sa tabi nito o nang bumangon siya.

36 At ang dalawang anak na babae ni Lot ay nabuntis ng kanilang ama.

37 Lalaki ang naging anak ng panganay at pinangalanang Moab (o Mo-Ama), siya ang ama ng mga Moabita na nabubuhay ngayon.

38 Lalaki rin ang naging anak ng bunso at pinangalanan namang Ben-Ammi (o Anak-ni-Ama), siya ang ama ng mga Amonita ngayon.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: