Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 9

(Ang bagong kaayusan ng daigdig)

1 Pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sinabi sa mga ito: “Maging mabunga kayo, magparami at punuin ang daigdig.

2 Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop sa lupa at lahat ng ibon sa langit, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng isda sa dagat. Ibibigay ko sa inyo ang mga hayop sa lupa at ang mga isda sa dagat.

3 Magiging pagkain ninyo ang lahat ng gumagalaw at nabubuhay; kung paano kong ibinigay sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko naman sa inyo ngayon ang lahat-lahat.

4 Huwag lamang ninyong kainin ang karne kasama ang buhay nito na nasa dugo.

5 Isasaalang-alang ko ang buhay ninyo at sisingilin ko ang alinmang hayop at sinumang tao para sa inyong dugo. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging tao o hayop. Sisingilin ko mula sa sinumang tao ang buhay ng kanyang kapwa.
6 Sinumang magpadanak sa dugo ng tao, padadanakin din ng tao ang kanyang dugo; pagkat sa larawan ng Diyos nilikha ang tao.
7 Maging mabunga kayo at magparami, at kumalat sa daigdig, at makapangyari rito.”
8 Nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak:

9 “Pinagtitibay ko nga ang aking pakikipagtipan sa inyo at sa inyong mga inapong kasunod ninyo

10 at sa bawat buhay na nilalang na kasama ninyo: sa mga ibon, sa mababangis na hayop at sa iba pang mga hayop at sa lahat ng kasama ninyong lumabas mula sa daong.

11 Nakikipagtipan ako sa inyo: kailanma’y hindi na lilipulin ng tubig ng baha ang buhay at hindi na magkakaroong muli ng baha na wawasak sa daigdig.”
12 Sinabi ng Diyos: “Ito ang palatandaan ng pakikipagtipan ko sa inyo at sa lahat ng buhay na hayop na kasama ninyo at sa lahat ng darating na salinlahi.

13 Isasaisantabi ko sa mga ulap ang aking pana bilang palatandaan ng aking pakikipagtipan sa buong sangkalupaan.

14 Kapag pinalitaw ko sa mga ulap sa ibabaw ng lupa ang bahaghari,

15 aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo at sa lahat ng hayop upang hindi na gunawin ng tubig-baha ang lahat ng buhay.

16 Kapag may bahaghari sa ulap, titingnan ko iyon at aalalahanin ang walang hanggang tipanan ng Diyos at ng lahat ng uri ng buhay na nilalang na nasa ibabaw ng lupa.”

17 Sinabi ng Diyos kay Noe: “Ito ang palatandaan ng aking pakikipagtipan sa lahat ng maybuhay sa ibabaw ng lupa.”
Si Noe at ang kanyang mga anak

18 Sina Sem, Kam at Yafet ang mga anak na lalaki ni Noe na lumabas sa daong. Si Kam ang ninuno ni Kanaan.

19 Sila ang tatlong anak na lalaki ni Noe at sila ang pinagmulan ng lahat ng tao sa buong daigdig.

20 Sinimulan ni Noeng magsasaka ang pagtatanim ng ubasan.

21 Uminom siya ng alak at nalasing at nakatulog nang hubo’t hubad sa loob ng kanyang tolda. 22 Nang makita ni Kam na ninuno ni Kanaan na hubo’t hubad ang kanyang ama, ibinalita niya iyon sa dalawa niyang kapatid na nasa labas.

23 Ngunit kumuha sina Sem at Yafet ng kapa at ibinalabal sa balikat nilang dalawa, patalikod na pumasok at tinakpan ang hubo’t hubad na katawan ng kanilang ama. Humarap sila sa kabila upang hindi nila makita ang pagiging hubo’t hubad ng kanilang ama.

24 Nang mahimasmasan si Noe mula sa kanyang kalasingan, nalaman niya ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak.

25 At sinabi niya: “Sumpain ka, Kanaan, maging alipin siya ng mga alipin ng kanyang mga kapatid!”

26 At ipinagpatuloy niya: “Purihin si Yaweng Diyos ni Sem. Maging alipin niya si Kanaan!

27 Palawakin naman ng Diyos ang ari-arian ni Yafet, at tumira ang kanyang lahi sa mga tolda ni Sem! At maging alipin nila si Kanaan!”

28 Nabuhay si Noe nang tatlundaa’t limampung taon pagkatapos ng baha.

29 Sa kabuuan, nabuhay si Noe nang siyamnaraa’t limampung taon. At namatay siya.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: