Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 8

1 Nag-alala ang Diyos kay Noe at sa lahat ng mababangis na hayop at iba pang mga hayop na kasama niya sa daong. Kaya pinaihip niya ang hangin ibabaw ng lupa at humupa ang lahat ng tubig.
2 At sinarhan niya ang mga bukal mula sa kailalim-ilaliman at ang mga bintana ng baha sa langit, at tumila ang ulan.
3 Humupa nang humupa ang tubig sa lupa at tuluyang bumaba makaraan ang isandaa’t limampung araw.

4 Sa ikalabimpitong araw sa ikapitong taon, sumadsad ang daong sa kabundukan ng Ararat.

5 Patuloy na humupa ang tubig hanggang sa ikasampung buwan. Sa unang araw ng ikasampung buwan, lumitaw na ang tuktok ng mga bundok.

6 Pagkalipas ng apatnapung araw, binuksan ni Noe ang bintanang inilagay niya sa daong

7 at pinawalan ang isang uwak. Lumipad ito at lumigid-ligid hanggang matuyo ang tubig sa lupa.

8 Pagkatapos ay pinalipad ni Noe ang kalapati upang tingnan kung humupa na nga ang mga tubig sa lupa.

9 Ngunit walang makitang madadapuan ang kalapati dahil nakalubog pa ang lupa sa tubig, kaya nagbalik ito kay Noe sa daong. Iniunat ni Noe ang kanyang kamay, hinuli ang kalapati at ibinalik sa daong.

10 Nagpalipas siya ng ilan pang araw bago muling pinalabas sa daong ang kalapati.

11 Sa pagkakataong ito, bumalik sa kanya kinagabihan ang kalapati at may nakaipit na isang sariwang sanga ng olibo sa tuka! aya nalaman ni Noe na tuyo na ang lupa.

12 Pinalipas niya ang pitong araw pa at saka pinawalan uli ang kalapati, ngunit hindi na iyon bumalik sa kanya. Inalis na ni Noe ang takip ng daong at tumanaw sa labas, at nakita niyang tuyo na ang lupa.

13 Sa unang araw ng unang buwan ng ikaanimnaraa’t isang taon ni Noe, natuyo na ang tubig sa lupa.
14 Sa ikadalawampu’t pitong araw ng ikalawang buwan, tuyung-tuyo na ang lupa. 15 At sinabi ng Diyos kay Noe:

16 “Lumabas ka na sa daong, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak at ang kani-kanilang asawa.

17 Palabasin mo rin ang lahat ng maybuhay na kasama mo – lahat ng uri ng hayop: mga ibon at mga hayop at lahat ng gumagapang sa lupa – upang sila’y dumami sa lupa, maging mabunga at kumalat.”

18 At lumabas si Noe kasama ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang kanyang mga manugang.

19 Lahat ng hayop, lahat ng ibon at lahat ng gumagapang sa lupa – ang lahat ng gumagalaw sa lupa – bawat uri ng mga ito’y sunud-sunod na lumabas sa daong.

20 Gumawa si Noe ng altar kay Yawe, at kumuha ng ilan sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon, at inialay bilang mga sinunog na handog sa altar.

21 Nalanghap ni Yawe ang masarap na amoy at sinabi niya sa kanyang kalooban: “Kailanma’y di ko na muling isusumpa ang lupa dahil sa tao dahil alam kong sapul pagkabata’y nag-iisip na siya ng masama. Kailanma’y di ko na lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na nilalang gaya ng ginawa ko.
22 Hanggang ang daigdig ay daigdig:
paghahasik at pag-aani,
taglamig at tag-init,
tag-araw at tag-ulan,
ang araw at ang gabi
ay di mapapatid.”

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: