Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 17

(Naging Abraham si Abram)

1 Nang siyamnapu’t siyam na taon na si Abram, napakita sa kanya si Yawe at sinabi: Ako ang Diyos na Makapangyarihan. Sikapin mong ako’y bigyang-kasiyahan at pag­sikapang maging ganap.

2 Pagti­tibayin ko sa iyo ang aking pakikipagtipan, at higit pa kitang pararamihin.”

3 Nagpatirapa si Abram at sinabi sa kanya ng Diyos:

4 “Ito ang aking tipan sa iyo: magiging ama ka ng maraming bansa.

5 Hindi ka na tatawaging Abram kundi Abraham, sapagkat gagawin ki­tang ama ng maraming bansa.

6 Pabu­bungahin kita nang maraming-marami; gagawin kitang mga bansa; mga hari’y lilitaw mula sa iyo.

7 At pagtitibayin ko ang aking tipan sa ating dalawa at sa iyong inapo, isang tipang panghabang panahon, sa lahat ng salinlahing su­su­nod sa iyo: mula ngayon at mag­pa­­­kailanman, ako ang magiging Diyos mo at ng iyong mga inapong susunod sa iyo.

8 Ibibigay ko sa iyo at sa iyong ina­pong susunod sa iyo ang lupang iyong tinutuntungan. Magiging iyo ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos nila.”

(Ang pagtutuli)

9Sinabi ng Diyos kay Abraham: “Sa panig mo naman, magiging tapat ka sa aking tipan, ikaw at ang iyong mga ina­pong kasunod mo sa sali’t salin­lahi.

10Ito ang aking pakikipagtipan sa iyo na dapat ninyong tuparin, ikaw at ang iyong mga inapong kasunod mo: tutuliin ang lahat ng lalaki sa inyo.

11Puputulin ninyo ang du­long balat ng inyong ari at ito ang ma­giging tatak ng aking paki­kipagtipan.

12Sa sali’t salinlahing darating, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki sa inyo na walong araw ang edad pati ang mga isisilang sa iyong sambahayan o ang mga dayu­hang binili ng salapi bilang mga alipin.

13Isinilang man sila sa iyong sambahayan o binili bilang mga alipin, dapat silang tuliin. Tatag­layin ninyong lahat sa inyong laman ang tatak ng aking Tipan, isang tipang panghabang pana­hon.

14Palalayasin mula sa kanyang angkan ang sinu­mang supot, ang lalaking hindi tinuli sa laman: sinira niya ang aking Tipan.”

15 Sinabi ng Diyos kay Abraham: “At hindi mo na tatawaging Saray ang iyong asawang si Saray kundi Sara.

16 Pagpa­palain ko siya at bibigyan kita ng anak na lalaki sa kanya. Pag­pa­palain ko siya at gagawin ko siyang mga bansa, mga hari’y lilitaw mula sa kanya.”

17 Nagpatirapa si Abraham, humalakhak at sinabi sa sarili: “Magkakaanak pa kaya ang isang taong isandaang taon na? At magka­kaanak pa ba si Sara e siyamnapung taon na siya?”

18 At sinabi ni Abraham sa Diyos: “Si Ismael na lang…”

19 Ngunit sinabi ng Diyos: “Hindi! Ang iyong asawang si Sara ang magbi­bigay sa iyo ng anak na lalaki at panganga­lanan mo siyang Isaac. Pag­­t­i­tibayin ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hang­gang paki­kipagtipan sa kanya at sa kan­yang mga inapong kasunod niya.

20 Tungkol naman kay Ismael, narinig kita. Pinagpala ko siya at pabubungahin at pararamihin ko siya – mara­ming-marami. Magiging ama siya ng labin­dalawang prinsipe, at gagawin ko siyang isang mala­king bansa.

21 Ngunit kay Isaac na isisilang sa iyo ni Sara sa panahong ito sa isang taon ako makikipagtipan.”

22 At umalis ang Diyos matapos makipag-usap kay Abraham.

23 At tinuli ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng isinilang sa kanyang sambahayan at lahat ng binili niya, ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan gaya ng sinabi sa kanya ng Diyos.

24 Siyamnapu’t siyam na taon si Abraham nang siya ay tuliin,

25 at labin­tatlong taon naman ang kanyang anak na si Ismael.

26 Tinuli si Abraham at ang kanyang anak na si Ismael sa iisang araw.

27 At tinuli ring kasama niya ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging isini­lang sa kanyang sambahayan o mga aliping binili ng salapi sa mga dayuhan.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: