Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis16

(Ang pagsilang ni Ismael)

1 Hindi pa nagkakaanak kay Abram si Saray na asawa niya, ngunit mayroon itong aliping taga-Ehipto na nagngangalang Agar.

2 Kayat sinabi ni Saray kay Abram: “Dahil ginawa akong baog ni Yawe, makipagtalik ka sa aking alipin at baka magkaroon ako ng anak sa pama­magitan niya.” Sumang-ayon si Abram sa sinabi ni Saray.

3 Sampung taon na sa Kanaan si Abram, at noon kinuha ni Saray ang kanyang aliping si Agar na taga-Ehipto at ibinigay sa kanyang asawang si Abram bilang maybahay nito.

4 Naki­pagtalik si Abram kay Agar at nabuntis ito.

Nang malaman ni Agar na buntis siya, sinimulan niyang hamakin si Saray.

5 Kaya sinabi ni Saray kay Abram: “Ikaw ang dahilan ng pag­­ha­mak na ito sa akin! Ibinigay ko sa iyo ang aking alipin at nayong nakita niyang buntis siya, hina­hamak na niya ako. Alam ni Yawe na ikaw ang may gawa nito.”

6 Sinabi naman ni Abram: “Nasa mga kamay mo ang iyong alipin; gawin mo sa kanya ang gusto mo.” At minaltrato ni Saray si Agar kaya lumayas iyon.

7Natagpuan si Agar ng Anghel ni Yawe, malapit sa isang bukal sa dis­yerto (ito ang bukal na nasa tabi ng daang papuntang Sur),

8at sinabi sa kanya: “Agar, alipin ni Saray, saan ka galing at saan ka pupunta?” Sumagot ito: “Luma­yas ako sa aking among si Saray.”

9Su­ma­got ang Anghel ni Yawe: “Bumalik ka sa iyong amo at sumunod ka sa kanya.”

10Sinabi pa ng Anghel ni Yawe sa kanya: “Pararamihin ko ang iyong mga inapo hanggang hindi na sila mabilang.”

11At sinabi pa rin ng Anghel ni Yawe sa kanya: “Nagdada­lantao ka ngayon, at magkaka­anak at pangangalanan mo siyang Ismael sapagkat dininig ni Yawe ang iyong da­lamhati.

12Matutulad siya sa mailap na asno. Siya laban sa lahat, at lahat laban sa kanya. Hahamunin niya ang lahat niyang kapwa.”

13 Si Yaweng nakipag-usap kay Agar ay tinawag niya sa pangalang ito: “Ikaw si El-roi,” na ibig sabihi’y “Nakita ko siya na nakakakita sa akin.”

14 Kaya tinawag na “Balon ni Lahay-Roi” ang balong iyon; nasa pagitan pa rin iyon ng Kades at Bered hanggang ngayon.

15 Nagsilang si Agar ng isang lalaki at pinangalanan ni Abram ang sanggol na kaloob sa kanya ni Agar ng Ismael.

16 Walumpu’t anim na taon si Abram nang ipanganak ni Agar si Ismael.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: