Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 15

1 Isang sali­ta ni Yawe ang duma­ting kay Abram sa pangi­tain: “Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag; kay laki ng ma­giging gantimpala mo!”

2 Sinabi ni Abram: “Yaweng Panginoon ko, ano ang mai­bibigay mo sa akin? Mamamatay akong walang anak, kaya mapu­punta lamang kay Eliezer ng Damasco ang lahat ng aking ari-arian.

3 Hindi mo ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ko ang aking ma­giging tagapag­mana.”

4 At sa mga sandaling iyon, isang salita ni Yawe ang muling dumating kay Abram: “Hindi si Eliezer ang magiging tagapagmana mo, kundi ang isang anak na lalaki na isisilang mula sa iyo.”

5 Kaya inilabas siya ni Yawe at sinabi sa kanya: “Tumi­ngala ka sa langit, at bilangin ang mga bituin kung kaya mo. Ganyan din ang magi­ging mga inapo mo.”

6 Naniwala si Abram kay Yawe at da­hil dito kinilala siya ni Yawe na matuwid.

7 At sinabi pa sa kanya: “Ako si Yawe na naglabas sa iyo mula sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito bilang ari-arian mo.”

8 Pagkatapos ay nagtanong si Abram: “Panginoon ko, paano ko ma­lalaman na ito nga ay magiging akin?”

9 Suma­got si Yawe: “Dalhan mo ako ng tig-­isang tatlong-taong-gulang na dumalagang baka at kambing at tupa, ng kalapati at batubato.”

10 Dinala ni Abram sa kanya ang lahat ng mga hayop at biniyak sa gitna ang mga iyon, at inilagay na mag­kaharap ang bawat magkabiyak na hiwa. Ngu­nit hindi niya hiniwa ang mga ibon.

11 Umali-aligid ang mga buwitre sa mga karne, ngunit binugaw ni Abram ang mga iyon.

12 Samantalang palubog ang araw, na­katulog nang mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng isang nakatatakot na kadiliman.

13 Pagkatapos ay sinabi ni Yawe kay Abram: “Alamin mong mandarayuhan ang iyong mga inapo sa bayan ng mga aalipin at hahamak sa kanila sa loob ng apatnaraang taon.

14 Ngunit parurusa­han ko ang bansang aalipin sa kanila, at pagkatapos niyon ay aalis silang may dalang maraming kayamanan.

15 At ikaw naman, mapayapa mong ma­ka­kapiling ang iyong mga ninuno at ililibing na matanda na.

16 Ang iyong mga inapo sa ikapat na salinlahi ang ba­ba­lik dito, sapagkat hindi pa uma­abot sa sukdulan ang kasamaan ng mga Amorreo upang palayasin ko sila sa lupain.”

17 Pagkalubog ng araw at laganap na ang karimlan, may lumitaw na kalang umuusok at naglalagablab na sulo, at du­maan sa pagitan ng hinating mga ha­yop.

18 Nang araw na iyon, nakipagtipan si Yawe kay Abram at sinabi: “Ibi­bigay ko sa iyong lahi ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa Malaking Ilog, ang Eufrates.

19 Ang lupain ng mga Sineo, Sineseo, Edu­meo,

20 Heteo, Perezeo, Rapaita,

21 Amor­reo, Kananeo, Gergeseo at Yebu­seo.”

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: