Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 13

1 Umahon sa Negeb si Abram mula sa Ehipto, kasama ang kanyang asawa at lahat ng kanyang ari-arian. Sumama sa kanya si Lot.

2 Mayaman na si Abram sa mga hayop, pilak at ginto.

3 Naglakad siya mula sa Negeb hanggang Betel, sa lugar na una niyang pinagtayuan ng kanyang tolda, sa pagitan ng Betel at Hay,

4 sa pook na ginawan niya ng altar, at doon tinawag ang Pangalan ni Yawe.
Ang paghihiwalay nina Abram at Lot

5 Si Lot na kasama ni Abram ay mayroon ding mga tupa, mga baka at mga tolda.

6 Masikip na ang lupa sa kanila at sa napakalaki nilang kawan kaya hindi na sila makapagsasama-sama.

7 Sumiklab ang kagalitan sa mga pastol ng mga kawan ni Abram at ni Lot. Nang panahong iyon ay doon din nakatira ang mga Kananeo at Perezeo.

8 Sinabi ni Abram kay Lot: “Huwag tayong mag-away, ni ang ating mga pastol, sapagkat magkapatid tayo!

9 Hindi ba’t nasa harap mo ang buong lupain? Maghiwalay tayo. Kung sa kaliwa ka pupunta, pupunta naman ako sa kanan. At kung sa kanan ka pupunta, sa kaliwa naman ako.

10 Iginala ni Lot ang paningin at nakita niya ang buong kapatagan ng Jordan na sagana sa tubig, dahil bago ginunaw ni Yawe ang Sodom at Gomorra, katulad ito ng hardin ni Yawe, tulad ng lupain ng Ehipto hanggang Soar.

11 Pinili ni Lot para sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at naglakad pasilangan.
Sa ganitong paraan, naghiwalay silang dalawa.

12 Nanirahan si Abram sa lupain ng Kanaan samantalang si Lot ay namuhay sa mga siyudad sa kapatagan at dinala ang kanyang tolda sa Sodom.

13 Nang mga panahong iyon, napakasama ng mga taga-Sodom at nagkakasala silang lubha kay Yawe.

14 Sinabi ni Yawe kay Abram pagkatapos humiwalay sa kanya si Lot: “Tumingala ka at mula sa iyong kinaroroona’y igala ang iyong tingin sa hilaga, sa timog, sa silangan at sa kanluran.

15 Ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo magpakailanman ang buong lupaing nakikita mo.

16 Gagawin kong sindami ng alikabok sa daigdig ang iyong mga inapo; kayat kung mabibilang ang alikabok, mabibilang din ang iyong mga inapo.

17 Tumindig ka, at lakarin mo ang haba at luwang ng lupain sapagkat ibinibigay ko ito sa iyo.”

18 At inilipat ni Abram ang kanyang mga tolda at tumira sa tabi ng Puno ng Mambre sa Hebron. Doon siya nagtayo ng altat kay Yawe.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: