Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 12

(Tinawag ng Diyos si Abram)

1 Sinabi ni Yawe kay Abram: “Umalis ka sa iyong bayan, sa iyong lahi, sa sambahayan ng iyong ama, at magpunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo.

2 Gagawin kitang isang malaking ba­yan. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at magiging pagpapala ka sa iba.

3 Pag­papalain ko ang magpapala sa iyo, at susumpain ko ang sinumang susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo’y pag­papalain ang lahat ng bayan sa daigdig.

4 Kaya umalis si Abram ayon sa sinabi ni Yawe, at sumama sa kanya si Lot.

Pitumpu’t limang taong gulang si Abram nang lisanin niya ang Haran.

5 Isi­nama ni Abram si Saray na kanyang asawa, ang pamangking si Lot, lahat ng ari-ariang naipon nila, at ang mga nakuha nilang alipin sa Haran. At umalis sila patungong Kanaan.

Pagdating nila sa Kanaan,

6 nilakbay ni Abram ang lupain hanggang Sikem, sa may Sagradong Puno ng More. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeo.

7 Napakita si Yawe kay Abram at sinabi, “Ibibigay ko ang lu­paing ito sa iyong inapo.” Kaya gu­mawa roon si Abram ng altar kay Yawe na napakita sa kanya.

8 Mula roon ay nagtuloy siya sa kabundukan sa silangan ng Betel at nagtayo ng kanyang tolda, sa pagitan ng Betel sa da­kong kanluran at ng Hay sa dakong si­langan. Doon ay nagtayo rin siya ng al­tar kay Yawe, at tinawag ang kanyang Pangalan.

9 Pagkatapos ay nag­punta siya patungong Negeb.

10Nagkaroon ng taggutom sa lupa­in, kaya lumusong si Abram sa Ehipto para doon pansamantalang tumira, sa­pagkat malubha ang taggutom sa lupa­in.

11Nang papasok na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawang si Saray: “Alam kong ikaw ay isang napakagandang babae.

12Kapag nakita ka ng mga taga-Ehipto, sasabihin nila: Ito ang kan­yang asawa. Pag­katapos ay papatayin nila ako, ngunit babayaan ka nilang ma­buhay.

13Kaya sabihin mong mag­kapatid tayo para tratuhin nila akong mabuti, at nang hindi nila ako patayin alang-alang sa iyo.”

14 Nang dumating nga si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsiyo na ang babae’y napakaganda.

15 Nakita ng mga opisyal ni Paraon ang babae at pinuri ito sa harap ni Paraon. Kaya dinala ang babae sa palasyo ni Paraon,

16 at dahil sa kanya ay naging mabuti rin ang pakiki­tungo nila kay Abram: binigyan siya ng mga tupa, mga baka, mga asno, mga ali­pin, at mga kamelyo.

17 Ngunit nilapatan ni Yawe ng malu­lubhang karamdaman si Paraon at ang sambahayan niya dahil kay Saray na asawa ni Abram.

18 Kaya ipinatawag ni Paraon si Abram at sinabi: “Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit mo ipinag­kaila na asawa mo pala siya?

19 Bakit mo si­nabing ‘Kapatid ko siya,’ kaya naman kinuha ko siya bilang asawa. Sige, ayan na ang asawa mo, kunin mo at umalis na kayo!”

20 At inutusan ni Paraon ang kan­yang mga tauhan na paalisin si Abram, kasama ang asawa nito at lahat ng kan­yang ari-arian.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 23, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: