Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 11

(Ang tore ng Babel)
1 Ang buong daigdig ay may isang wika at isang paraan ng pagsasalita.

2 Galing sa silangan ang mga tao at nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinear at doon nanirahan.
3 At sinabi nila sa isa’t isa: “Gumawa tayo ng mga tisa at lutuin sa apoy.” Tisa ang ginagamit nilang pinakabato at alkitran naman ang semento.

4 Sinabi rin nila: “Halikayo, magtayo tayo ng isang siyudad para sa atin, at ng isang toreng abot hanggang langit ang tuktok upang tumanyag tayo at hindi kakalat-kalat sa balat ng lupa!”
5 Bumaba si Yawe upang tingnan ang siyudad at ang toreng itinatayo ng mga tao.

6 At sinabi ni Yawe: “Iisang bayan lamang silang may iisang wika. Simula lamang ito, at ngayo’y nagagawa nila ang anumang planuhin nila.

7 Halikayo, manaog tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaunawaan.”

8 Kaya ikinalat sila ni Yawe sa daigdig at itinigil nila ang pagtatayo sa siyudad.

9 Ito ang dahilan kung bakit tinawag iyong Babel sapagkat doon nabulol ang mga tao dahil kay Yawe at ikinalat niya ang mga tao sa buong daigdig.

10 Ito ang mga lipi ni Sem:
Isandaang taon si Sem nang maging ama siya ni Arfaxad, dalawang taon matapos ang baha.

11 Pagkapanganak kay Arfaxad, nabuhay si Sem nang limandaang taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.

12 Tatlumpu’t limang taon si Arfaxad nang maging ama siya ni Shela.

13 Pagkapanganak kay Shela, nabuhay si Arfaxad nang apatnaraa’t tatlong taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.

14 Tatlumpu’t tatlong taon si Shela nang maging ama siya ni Heber.

15 Pagkapanganak kay Heber, nabuhay si Shela nang apatnaraa’t tatlong taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.
16 Tatlumpu’t apat na taon si Heber nang maging ama siya ni Peleg.

17 Pagkapanganak kay Peleg, nabuhay si Heber nang apatnaraa’t tatlumpung taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.

18 Tatlumpung taon si Peleg nang maging ama siya ni Reu.

19 Pagkapanganak kay Reu, nabuhay si Peleg nang dalawandaa’t siyam na taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.

20 Tatlumpu’t dalawang taon si Reu nang maging ama siya ni Serug.

21 Pagkapanganak kay Serug, nabuhay si Reu nang dalawandaa’t pitong taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.

22 Tatlumpung taong gulang si Serug nang maging ama siya ni Nahor.

23 Pagkapanganak kay Nahor, nabuhay si Serug nang dalawandaang taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.

24 Dalawampu’t siyam na taon si Nahor nang maging ama siya ni Tera.

25 Pagkapanganak kay Tera, nabuhay si Nahor nang isandaa’t labinsiyam na taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae.
26 Pitumpung taong gulang si Tera nang maging ama siya nina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang lipi ni Tera, si Terang ama nina Abram, Nahor at Haran.
Si Haran ang ama ni Lot.

28 Unang namatay si Haran kaysa kanyang amang si Tera, sa sariling bayan ng Ur sa Kaldea.

29 Nag-asawa kapwa sina Abram at Nahor. Si Saray ang naging asawa ni Abram. Si Milca naman na anak ni Haran ang naging asawa ni Nahor. Si Haran ang ama nina Milca at Yisca.

30 Pero baog si Saray at hindi magkaanak.

31 Kasamang umalis ni Tera sa Ur ng Kaldea ang kanyang anak na si Abram, ang kanyang apong si Lot na anak ni Haran at ang manugang na maybahay ni Abram. At nagpunta sila sa lupain ng Kanaan. Ngunit sa Haran sila nanirahan pagdating nila roon.

32 Nabuhay si Tera nang dalawandaa’t limang taon, at sa Haran siya namatay.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 23, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: