Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 10

(Ang talaan ng mga bansa)

1 Ito ang naging lahi nina Sem, Kam at Yafet na mga anak ni Noe. Ito ang kani-kanilang naging mga anak pagkatapos ng baha:

2 Ang mga anak na lalaki ni Yafet: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mosoc at Tiras.

3 Ang mga anak na lalaki ni Gomer: Askenez, Rifat at Togorma.

4 Ang mga anak na lalaki ni Yavan: Elisa, Tarsis, Kittim at Dodanim.

5 Kumalat sila’t dumami sa mga pulo ng mga bansa at sa iba’t ibang rehiyon, bawat isa ayon sa sariling wika, angkan at bansa.

6 Ang mga anak na lalaki ni Kam: Kus, Misraim, Put, Kanaan.

7 Ang mga anak na lalaki ni Kus: Saba, Evila, Sabata, Regma, Sabataca. Ang mga anak na lalaki ni Regma: Saba, Dedan.

8 Si Kus ang ama ni Nimrod na naging unang makapangyarihang pinuno sa daigdig.

9 Napa­kahusay niyang mangangaso sa paningin ni Yawe, at dito nagmula ang kasabihang “Ma­husay na mangangasong tulad ni Nimrod sa paningin ni Yawe.”

10 Nagsimula ang kanyang kaharian sa Babilonia, at sa Arac, Akad at Calane na pawang mga siyudad sa Senaar.

11 Mula sa bansang iyon, nagpunta siya sa Asur at itinayo niya roon ang Ninive, Rejobot-Ir, Calaj

12 at Rese na nasa pagitan ng Ninive at Calaj (ang Malaking Siyu­dad).

13 Si Misraim naman ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab, Naftu,

14 Patros, Casluj at Caftor na pinag­­mulan naman ng mga Pilisteo.

15 Si Kanaan ang ama ni Sidon, ang panga­nay, at ng mga Heteo,

16 Yebuseo, Amorreo, Ger­geseo,

17 Heveo, Araceo, Sineo,

18 Aradio, Sa­ma­reo, Amateo. At kumalat ang mga lipi ng mga Kananeo.

19 At umabot ang hang­ganan ng Kanaan mula Sidon hanggang Gaza papuntang Gerar, at patungong Sodom, Gomorra, Adma at Seboim hanggang Lesa.

20 Ito ang mga anak na lalaki ni Kam ayon sa kanilang lipi at wika sa kanilang mga lupain at bansa.

21 Nagkaroon din ng mga anak si Sem na kuya ni Yafet at ninuno ng lahat ng anak ni Heber at ng mga Hebreo.

22 Ang mga anak na lalaki ni Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud at Aram.

23 Ang mga anak na lalaki ni Aram: Uz, Yul, Gueter at Mas.

24 Si Arfaxad ang ama ni Selaj, at si Selaj ang ama ni Heber.

25 Nagkaroon ng dalawang anak na lalaki si Heber: pinangalanang Peleg ang una sapagkat sa kanyang kapanahunan pinag­parte-parte ang lupa, at pinangalanan namang Yectan ang kanyang kapatid.

26 Si Yectan ang ama nina Elmodad, Salef, Asarmot, Yare,

27 Aduram, Uzal, Decla,

28 Ebal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Evila at Hobob. Mga anak silang lahat ni Yectan.

30 Saklaw nila ang lupaing mula sa Mesa hanggang Sefar, ang kabundukan sa silangan.

31 Ito ang mga lipi at mga wika ng mga anak na lalaki ni Sem sa kanilang mga lupain at mga bansa.

32 Ito ang mga lahi ng mga angkan ng mga anak na lalaki ni Noe. Sa mga ito nagsimula ang pagkalat ng mga bansa sa daigdig, pagka­tapos ng baha.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: