Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Panimula

Ang Pamagat na Genesis ay mula sa salitang Griego na ang kahulugan ay “pasimula”. Masasabing ito ay aklat ng panimula sapagkat isinasalaysay sa aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan, ang pinagmulan ng sangkatauhan, ng kasalanan, at ng paghihirap sa sanlibutan, at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. Gayundin naman ang pinagmulan ng bansang Israel ay binigyang-diin sa aklat na ito. Maaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi ang Genesis:

  1. Kabanatang 1-11: ang paglikha sa sanlibutan at ang unang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakapaloob dito ang kasaysayan nina Adan at Eva, Cain at Abel, Noe at ang malaking baha, at ang tore ng Babel. Ipinapakita rito na bagama’t maganda ang ginawa at plano ng Diyos para sa sangkatauhan, ito’y nasira sa pagsuway ng tao.
  2. Kabanatang 12-50: Ang kasaysayan ng mga pinuno ng Israel. Ang Una’y ang kasaysayan ni Abraham na kapuri-puri dahil sa kanyang pananampalataya at buong pusong pagsunod sa Diyos. Kasunod nito ay ang kasaysayan ng kanyang anak na si Isaac, at ang kanyang apo na si Jacob (tinatawag ding Israel) at ang labindalawang Anak nito, ang mga tagapagtatag ng labindalawang lipi ng Israel. May tanging banggit sa anak niyang si Jose, at ang pangyayaring nag-udyok kay Jacob at sa iba niyang mga Anak at kani-kanilang pamilya para manirahan sa Egipto

Bagama’t nagsasalaysay tungkol sa mga tao ang Aklat na ito, pangunahin dito ay ang ulat tungkol sa ginawa ng Diyos. Nagpasimula ito sa pagpapahayag na ang Diyos ang lumikha sa sandaigdigan, at nagwawakas sa isang pangako na patuloy na ipinapakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa kanyang bayang hinirang. Ang Diyos ang pangunahing tauhan sa boung aklat. Siya ang humahatol sa kanyang bayan, at nagsasayos ng kanilang kasaysayan. Sinulat ang aklat na ito upang itala at ipaliwanag ang kasaysayan ng pananampalataya ng isang basa at upang panatilihing buhay ang pananampalatayang ito.

Advertisements

May 21, 2007 - Posted by | Biblia

1 Comment »

  1. […] Panimula […]

    Pingback by Genesis « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 21, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: